Náhradné nájomné byty môžu štát stáť 72,7 mil. eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bytovka
Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran.

BRATISLAVA 4. novembra (WEBNOVINY) – Výdavky štátu na obstaranie a prípravu výstavby náhradných nájomných bytov pre ľudí v reštituovaných domoch môžu dosiahnuť okolo 72,7 mil. eur. Nájomcovia, bývajúci za regulované nájomné v približne tisíc reštituovaných bytoch na Slovensku, budú mať na ich uvoľnenie šesť a pol roka od 1. júla 2011 do 31. decembra 2017. Počíta s tým návrh zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení zákona o cenách, ktorý vypracovalo ministerstvo hospodárstva a vláda by mala o ňom rokovať na niektorom z budúcich zasadnutí.

Súkromní vlastníci budú môcť svoje byty prenajímať za trhové ceny s každoročným zvyšovaním nájmu o 20 % počas piatich rokov od 1. júla 2011 do 1. júla 2015 alebo s nimi nakladať podľa vlastných predstáv. Nájomcovia bytov, ktorí nebudú schopní zabezpečiť si vlastné bývanie, budú môcť zároveň požiadať obec o pridelenie náhradného nájomného bytu s regulovaným nájomným. Návrh zákona by mal po jeho schválení nadobudnúť účinnosť 1. júla budúceho roku, jeho zámerom je komplexne doriešiť nájomné vzťahy v bytoch vo vlastníctve súkromných osôb, kde je cena nájmu stále regulovaná.

Prenajímateľ bytu bude môcť podľa navrhovaného zákona vypovedať nájom bytu bez uvedenia dôvodu do 31. decembra 2011, pričom výpovedná lehota uplynie koncom roku 2012. V prípade domov, kde prebieha súdne konanie o ich vydanie alebo určenie vlastníctva v spore s obcou, prenajímateľ bude môcť vypovedať nájom bytu bez uvedenia dôvodu do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o vydaní nehnuteľnosti s výpovednou lehotou šesť mesiacov. Podobne môže byť nájom vypovedaný v prípade právoplatného rozhodnutia súdu o prechode nájmu alebo výmeny bytu.

V bytoch, ktoré majú byť vypratané podľa návrhu tohto zákona, bude môcť prenajímateľ jednostranne zvýšiť nájomné počas piatich rokov raz ročne o 20 % od 1. júla 2011. Právo na bytovú náhradu bude mať len nájomca bytu, ktorý o ňu požiada a splní podmienky materiálnej bytovej núdze. Žiadateľ bude povinný deklarovať majetok svoj aj spoločne posudzovaných osôb. Po doručení výpovede nájmu bytu od prenajímateľa podá žiadosť o náhradný byt do 30. júna 2012 obci, kde má trvalý pobyt, inak jeho nárok na poskytnutie bytovej náhrady zanikne koncom roku 2012. Obce budú povinné poskytnúť náhradný byt do konca roku 2017. Obce spracujú údaje o žiadateľoch a zašlú ich na príslušné ministerstvo do konca roku 2012.

Jedným z dôvodov vypracovania návrhu zákona je sťažnosť, ktorú podali deviati vlastníci reštituovaných bytových domov alebo ich dediči proti Slovensku na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu vo februári tohto roku. Sťažujú sa na porušenie svojich práv podľa protokolu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pre reguláciu nájomného na ich majetok. Vláda SR zaslala k sťažnostiam svoje oficiálne stanovisko, súd zatiaľ o veci nerokoval. Podľa rezortu hospodárstva je možné očakávať, že Európsky súd bude vychádzať z rozhodnutí v podobnom prípade proti Poľsku. Európsky súd uznal sťažovateľke Hutten-Czapskej v spore so štátom 30 tis. eur ako nemajetkovú morálnu ujmu a 22,5 tis. eur ako náklady spojené s vymáhaním svojho práva. Súd zaviazal Poľsko dohodnúť sa so žalobkyňou na náhrade škody a zabezpečiť v právnom poriadku primerané vyváženie záujmov prenajímateľov a verejného záujmu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať