V programovom vyhlásení vlády chýba lesníkom vytvorenie stálej medzirezortnej komisie pre lesy

Les, príroda
Foto: SITA/Michal Burza

Odbornej platforme Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska chýba v programovom vyhlásení vlády (PVV) vytvorenie stálej medzirezortnej komisie pre lesy.

To počas tohtoročných veľkonočných sviatkov avizovali ministri pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a životného prostredia a deklarovali, že úlohou tejto komisie má byť nájdenie zhody v pohľade lesníkov, ochranárov a drevárov pri strategickom obrate v postojoch štátu k lesnej krajine. Odborná platforma verí, že ministri splnia sľub a vytvoria takúto komisiu.

Odborná platforma je podľa zverejnených informácií pripravená nominovať do nej odborníkov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady, aby prispeli k úspešnému naplneniu jej cieľov.

Platforma sa stotožňuje s mnohými návrhmi

S mnohými návrhmi v PVV sa však platforma stotožňuje. Jednotný zákon o lesoch a ochrane prírody navrhuje platforma od začiatku svojho vzniku v auguste minulého roka. Podporuje vznik fondu na financovanie ekosystémových služieb lesov, revíziu chránených území a rešpektovanie bezzásahového režimu v súčasnom 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody.

Zasadzuje sa aj za prijatie nového zákona o štátnych lesných podnikoch, za zásadnú zmenu užívania poľovných revírov, za verejné obstarávanie lesníckych činností, zamerané na priamych dodávateľov prác.

Tiež na podporu domácich spracovateľov dreva a tak ako je uvedené vo vládnom programe primárne tých, ktorí produkujú sofistikované výrobky s najvyššou pridanou hodnotou.

Posilnenie lesníckej vedy i výskumu

Platforma víta aj to, že PVV obsahuje posilnenie lesníckej vedy a výskumu, zameraného na podporu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a zabezpečenie rýchleho prenosu poznatkov a inovácií do praxe. Ďalej podporu agrolesníctva a záväzok, že všetky sporné otázky budú posudzované spoločným expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov.

Kvituje prísľub, že majitelia súkromných lesov budú za majetkovú ujmu z titulu ochrany prírody vždy riadne a včas odškodnení. Že vyjadrením ocenenia mimoriadneho významu drobných majiteľov lesov pri správe krajiny má byť ich rovnocenné postavenie so štátnymi lesnými podnikmi. A že im minister ponúkne aktívnu účasť v riadiacich a kontrolných orgánoch, pričom ich členovia budú súčasťou poradných orgánov ministra.

Pre realizáciu týchto zámerov a splnenie nastavených cieľov však PVV neuvádza konkrétne merateľné ukazovatele a nedefinuje potrebné finančné zdroje na ich krytie.

PVV nereaguje na zlý stav lesov

Odborná platforma je zároveň sklamaná, že PVV nijakým spôsobom nereaguje na aktuálny, fatálne zlý zdravotný stav lesov a rozpad smrečín v ich pôvodnom areáli rozšírenia. Nepočíta s poskytovaním neodkladnej pomoci slovenským lesom, ovplyvnených suchom a s nastavením záchranných opatrení pre obhospodarovateľov tak, aby neboli v európskom lesníckom hospodárskom priestore v porovnaní s okolitými štátmi znevýhodňovaní.

Platforma tiež opätovne upozorňuje na Európsky zelený dohovor, ktorý uvádza aj, že lesné ekosystémy sú v dôsledku zmeny klímy pod zvyšujúcim sa tlakom. Zalesnená výmera Európskej únie sa podľa tohto dohovoru musí zlepšiť, pokiaľ ide o kvalitu aj kvantitu, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu a zdravé životné prostredie.

Zvyšovanie lesnatosti Slovenska

V kontexte členstva SR v EÚ a existujúcich medzivládnych dohovorov a iniciatív v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania a využívania lesov musí podľa platformy aj Slovensko garantovať a podporiť z verejných zdrojov udržanie resp. zvyšovanie lesnatosti Slovenska.

Tiež sa pripraviť na to, že národné strategické plány členských štátov EÚ budú motivovať lesných hospodárov, aby lesy chránili, pestovali a hospodárili udržateľným spôsobom. Tento konkrétny európsky lesnícky rozmer však podľa platformy v programe novej slovenskej vlády absentuje.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska