Okresný súd rozhodol o neprijateľných zmluvných podmienkach Slovak Telekomu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Judge office.
Foto: Getty Images

Spoločnosť Platiť sa oplatí s.r.o. vyhrala súdny spor so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o zaplatenie 1.587.036,62 EUR spolu s úrokom z omeškania z titulu nezákonného postupovania neexistujúcich pohľadávok.

Podľa rozsudku Okresného súdu Bratislava II má Slovak Telekom, a.s. povinnosť vrátiť spoločnosti Platiť sa oplatí s.r.o. bezdôvodné obohatenie v časti odplaty zaplatenej na základe Rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok v zmysle 1. a 2. odovzdávacieho protokolu za pohľadávky, ktoré postúpené neboli.

Okresný súd Bratislava II svoje rozhodnutie zdôvodnil najmä nasledovne:

„Súd v tejto časti dospel k záveru, že pokiaľ spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky je v tejto časti absolútne neplatná. Na základe takýchto neprijateľných zmluvných podmienok nemôže vzniknúť žiadne právo teda ani nárok žalovaného (pozn. Slovak Telekom, a.s.) na zaplatenie zmluvných pokút, poplatkov za odpojenie a upomienok nemohol nikdy riadne a platne vzniknúť. Keďže tento nárok nikdy nevznikol nemohol byť ani predmetom zmluvy o postúpení nakoľko predmetom postúpenia môže byť len existujúca pohľadávka a môže to byť iba právo zo záväzkového vzťahu. Preto súd dospel k záveru, že Rámcová zmluva o postúpení pohľadávok je v tých častiach, v ktorých boli postupované pohľadávky, ktoré nikdy neexistovali za neplatné.“

„Nakoľko žalovaný vlastníkom týchto pohľadávok nikdy nebol nemohol ich ani postúpiť na žalobcu (pozn. Platiť sa oplatí s.r.o.). Z tejto skutočnosti opäť logicky vyplýva, že ani žalobca sa nestal vlastníkom tejto pohľadávky a žalobcovi nemohla vzniknúť povinnosť žalovanému zaplatiť odplatu za postúpenie pohľadávky, nakoľko k žiadnemu postúpeniu tých pohľadávok, ktorých vznik sa odvodzuje od absolútneho neplatného ustanovenia zmluvy nedošlo.“

Rozsudok sa týka viac ako 135 tisíc pohľadávok spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú podľa súdu neexistujúcimi nárokmi, celkový rozsah týchto neexistujúcich nárokov bol súdom potvrdený vo výške presahujúcej 10 miliónov eur.

Proti rozsudku je prípustne odvolanie v zmysle zákona.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Platiť sa oplatí s. r. o.Slovak Telekom