Slovensko za priemerom EÚ v mnohom zaostáva. Využíva prostriedky z eurofondov na regionálny rozvoj efektívne?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, Európska únia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Finančné prostriedky Európskej únie mali byť pôvodne doplnkom k domácim zdrojom a prispieť k znižovaniu veľkých regionálnych rozdielov. Po 20 rokoch Slovenska v EÚ majú miliardy z jej rozpočtu významný podiel na verejných investíciách v krajine, v rámci dopravy dokonca značne dominantný.

Vláda naďalej vedie a podporuje najmenej rozvinuté okresy, pričom SR zaostáva v mnohých ukazovateľoch za priemerom EÚ a patrí k najchudobnejším, teda najmenej rozvinutým medzi 27 členskými krajinami. Zaujímali sme sa preto, nakoľko efektívne a zmysluplne využíva Slovensko obrovský finančný balík z eurofondov na svoj rozvoj a zmenšovanie rozdielov medzi regiónmi.

Integrované územné investície

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré eurofondy centrálne koordinuje, pre agentúru SITA potvrdilo, že v novom programovom období 2021 – 2027 ďalej posilňuje znižovanie regionálnych rozdielov zavedením nového nástroja – integrovaných územných investícií.

Okrem možnosti čerpať eurofondy z klasických výziev, ktoré tak ako doteraz vyhlasujú ministerstvá, v rámci integrovaných územných investícií rozhodujú regióny historicky po prvý raz o vyše 2 miliardách eur. Regióny si samé určia, kedy a na aké projekty investujú pridelené eurofondy a štát dohliadne iba na to, aby projekty spĺňali pravidlá Európskej komisie,“ priblížilo ministerstvo.

Spoločným cieľom integrovaných územných investícií je podľa neho podporiť spoluprácu územných partnerov v prospech čo najefektívnejšieho využitia európskych zdrojov na rozvoj a vyššiu kvalitu života obyvateľov regiónov. Z takmer 13 miliárd eur zo zdrojov EÚ v Programe Slovensko 2021 -2027 je pre samosprávy vyčlenených 2,4 miliardy eur, skoro pätina celkovej sumy.

Vyrovnávanie rozdielov v regiónoch

Dlhodobým cieľom politiky súdržnosti ako jedinej regionálnej politiky EÚ je vyrovnávanie medziregionálnych rozdielov v záujme podpory hospodárskeho rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti.

V súlade s týmto dlhodobým cieľom sú intervencie politiky súdržnosti realizované v rámci priorít spoločne dohodnutých medzi Európskou komisiou a príslušným členským štátom a následne zakotvených v Partnerskej dohode na dané programové obdobie,“ vysvetľuje MIRRI.

Odporúčania pre krajinu

Východiskom rokovaní boli a aj stále sú špecifické odporúčania pre krajinu, ktoré každoročne vydáva Európska komisia v rámci procesu Európskeho semestra. Tieto odporúčania sú podľa rezortu investícií konzultované s ministerstvami aj so socio-ekonomickými partnermi.

Výsledkom je identifikovanie vhodných a účinných opatrení na riešenie identifikovaných problémov s cieľom zabezpečenia rozvoja regiónov, pričom najväčší objem zdrojov je smerovaný do najviac zaostávajúcich regiónov,“ podotklo ministerstvo.

Ekonometrický model

Aplikácia ekonometrického modelu na Slovensku potvrdila dodatočný kumulatívny nárast hrubého domáceho produktu vplyvom čerpania eurofondov. Investície, využívajúce inovácie medzi sektormi a firmami, podľa ministerstva môžu zvýšiť produktivitu v kontexte medziregionálnych väzieb v rámci celej krajiny.

Napriek miliardám z EÚ ministerstvo investícií tvrdí, že podiel eurofondov na celkových verejných výdavkoch nie je až taký veľký.

Výrazný podiel eurofondov je z pohľadu kapitálových investícií napríklad vo vzdelávaní a doprave. Eurofondy sú súčasťou systému verejných financií, majú však aj určité špecifické črty, ktoré ich odlišujú od iných verejných zdrojov,“ poznamenalo MIRRI.

Dlhodobý charakter

Eurofondy majú dlhodobý charakter, nepodliehajú výkyvom ekonomického a politického cyklu. Preto je vhodné ich smerovať do takých rozvojových priorít SR, ktoré si vyžadujú dlhodobé sústredenie pozornosti, stabilné a predvídateľné investície.

Vo väčšine prípadov ide o infraštruktúrne investície, ktoré majú okrem iných výhod aj funkciu ekonomického stabilizátora a zároveň pomáhajú generovať domáci dopyt aj v čase ekonomickej krízy,“ ozrejmilo ministerstvo.

Stratégia financovania

Pre každé programové obdobie schvaľuje vláda SR stratégiu pre určenie podielu jednotlivých zdrojov financovania operácií z fondov EÚ, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľov z verejného a súkromného sektora.

Tá určuje maximálny príspevok z fondov EÚ na financovanie projektov. Uvedená stratégia predstavovala základný dokument pre prípravu finančných plánov programov,“ dodáva pre SITA ministerstvo investícií.

Pre aktuálne programové obdobie je schválená Stratégia financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaESF Európsky sociálny fondEurópska úniaEurópsky fond regionálneho rozvojaMIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR