Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (apríl 2021)

Poláček & Partners
Foto: ilustračné, Poláček & Partners.

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac apríl 2021.

Upozorňujeme najmä na oznámenie SEPS-u ohľadom ukončenia „stop stavu“ a stanovenie voľných inštalovaných výkonov k pripojeniu nových zdrojov do jednotlivých sústav. Do pozornosti zároveň dávame, že do 1. čítania sa aktuálne dostala (i) novela ohľadom predĺženia obdobia podpory dotovaným výrobcom v Zákone o podpore OZE a (ii) novela Zákona o tepelnej energetike, ktorá prináša nové zákonné definície a spresnenia.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

SEPS oznámil skončenie „stop stavu“

Dňa 6.4.2021 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. (SEPS) zverejnila tlačovú správu, že prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) a Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) v spolupráci so spoločnosťou SEPS a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) uvoľňujú „stop-stav“.

Uvoľneniu stop-stavu a možnostiam výstavby nových zariadení sme sa osobitne venovali v článku „Kde „stop-stav“ končí, tam výstavba začína. Pár rád ako postaviť zdroj na výrobu „zelenej“ energie“.

Dôvodom uvoľnenia stop-stavu má byť uvedenie nového vedenia na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile do komerčnej prevádzky, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.4.2021.

V nadväznosti na túto skutočnosť vydali vyššie uvedení prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav (RDS), spoločnosť SEPS a MH SR Usmernenie, ktoré poskytuje informácie k uvoľneniu „stop-stavu“, k stanoveniu voľných inštalovaných výkonov, ako aj k postupu prideľovania a kontroly napĺňania týchto inštalovaných výkonov.

Z pohľadu priepustnosti elektrizačnej sústavy je možné do elektrizačnej sústavy pripojiť celkový voľný inštalovaný výkon zdrojov o hodnote 1 837 MW.

Táto hodnota je stanovená bez ohľadu na technológiu inštalovaného zdroja. Čerpanie stanovených inštalovaných výkonov sa bude sledovať podľa výšky inštalovaného výkonu zdroja daným prevádzkovateľom sústavy. Bez ohľadu na to, akú rezervovanú kapacitu bude výrobca požadovať.

Vzhľadom na to, že miesta pripojenia nových zdrojov v RDS majú z pohľadu priepustnosti výrazný vplyv na bezpečnosť prevádzky elektrizačnej sústavy, je celkový voľný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti sústavy rozdelený na jednotlivých prevádzkovateľov RDS a prenosovej sústavy nasledovne:

  • spoločnosť SEPS: 493 MW;
  • spoločnosť ZSD: 478 MW;
  • spoločnosť SSD: 587 MW; a
  • spoločnosť VSD: 279 MW.

Osobitne je však regulovaný voľný inštalovaný výkon pre fotovoltaické elektrárne (FVE) a veterné elektrárne (VTE), ktorý je z pohľadu flexibility sústavy stanovený na hodnotu 407 MW. Táto kapacita je rozdelená pomerne medzi jednotlivých prevádzkovateľov RDS, pričom každý z nich má k dispozícii kapacitu 50 MW, ktorú je možné v prípade potreby navýšiť vo výkonových balíčkoch po 10 MW (najviac však do 407 MW pre celú elektrizačnú sústavu). Tento voľný inštalovaný výkon pre FVE a VTE je súčasťou celkového inštalovaného výkonu z pohľadu priepustnosti sústavy o hodnote 1 837 MW.

Predmetnú Tlačovú správu SEPS-u nájdete na tomto odkaze.

Usmernenie k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových zdrojov na výrobu elektriny do sústavy a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do sústavy nájdete TU.

Spoločnosť SEPS zároveň zriadila na svojom webovom sídle spoločnú webovú platformu so zverejnenými inštalovanými výkonmi ako pre jednotlivých prevádzkovateľov RDS, tak aj pre jednotlivé technológie výroby FVE a VTE. Odkaz na túto webovú platformu je k dispozícii TU.

Novela Zákona o podpore OZE o prolongácii podpory je v 1. čítaní

Dňa 15.4.2021 bol Národnej rade SR predložený do 1. čítania návrh novely Zákona o podpore OZE.

Hlavným zámerom novely je znížiť objem celkových ročných nákladov za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorou odberatelia elektriny dotujú (okrem iného) výrobu OZE a VÚ – KVET. Zníženie ročných nákladov za TPS sa má následne premietnuť v znížení koncovej ceny elektriny.

Podľa znenia návrhu novely sa dotovaným výrobcom zelenej elektriny predĺži doba podpory. Čo je však dôležité, toto predĺženie bude mať súčasne za následok zníženie doplatkovej ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z OZE stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky. Tým sa má v konečnom dôsledku dosiahnuť zníženie ročného objemu finančných nákladov vynakladaných na podporu.

Podľa aktuálneho znenia návrhu sa má trvanie podpory doplatkom konkrétne predĺžiť o päť rokov, a má sa týkať zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd.

Veľkou zmenou oproti pôvodnému návrhu zákona je, že pre približne 440 výrobcov elektriny (predovšetkým prevádzkovateľov FVE), by mala byť prolongácia obdobia podpory povinná. Hoci sa pôvodne hovorilo (ešte  na začiatku medzirezortného pripomienkovania) o dobrovoľnosti prolongácie podpory, aktuálne by to malo byť povinné pre tých výrobcov, ktorých priemerná výška doplatku za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla najmenej 150 EUR/MWh a súčasne celková výška doplatku bola minimálne 75 000 EUR.

Výrobcom, ktorým sa predĺži trvanie doby podpory doplatkom so zníženou cenou elektriny sa zároveň predĺži aj (i) doba trvania práva na podporu výkupom elektriny a (ii) doba trvania práva na prevzatie zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny, najdlhšie však do 31.12.2033.

Aktuálne znenie návrhu novely Zákona o podpore OZE nájdete na tomto odkaze.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete sledovať na tomto odkaze.

Návrh novely Zákona o tepelnej energetike je v 1. čítaní

Dňa 16.4.2021 bol Národnej rade SR predložený do 1. čítania návrh novely Zákona o tepelnej energetike.

Cieľom novely zákona je najmä zamedziť reťazeniu cien pri dodávkach tepla a zjednodušiť odpájanie odberateľov od centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Za účelom lepšieho nastavenia pravidiel cenovej regulácie (v tepelnej energetike) sa navrhujú pridať do zákona nové zákonné definície, a to konkrétne: (i) zariadenia na rozvod tepla, (ii) odovzdávacej stanice tepla a (iii) odberného tepelného zariadenia.

Návrh novely zároveň prináša určité spresnenia. Majú sa napríklad vymedziť konkrétne skutočnosti, ku ktorým sa dotknutý orgán (dodávateľ tepla), môže resp. má vyjadrovať v rámci záväzného stanoviska. Dodávateľ tepla sa tak bude môcť vo svojom stanovisku vyjadrovať už len k tomu, či nová teplárenská sústava, ktorú chce tretia osoba vybudovať, zasahuje do doterajšej tepelnej sústavy alebo jej ochranného pásma. Zmena by mala zamedziť tomu, aby sa dotknutý orgán (dodávateľ tepla) vyjadroval nad rámec zákonných oprávnení, nakoľko v praxi takto často dochádzalo k zneužívaniu jeho postavenia v územnom, resp. stavebnom konaní.

Predmetné zákonné zmeny a spresnenia majú byť (okrem iného) v súlade s najnovšou judikatúrou Ústavného súdu SR v tejto oblasti. Ústavný súd SR totiž vo svojom nedávnom náleze konštatoval, že dotknutý orgán sa v rámci záväzného stanoviska môže vyjadrovať výlučne k skutočnostiam podľa ust. § 22 ods. 3 (nežiaduci zásah do sústavy tepelných zariadení) a ust. § 36 ods. 7 (zásahy v ochrannom pásme) Zákona o tepelnej energetike.

Aktuálne znenie návrhu novely Zákona o tepelnej energetike nájdete na tomto odkaze.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete  sledovať na tomto odkaze.

Predmetný Nález Ústavného súdu SR nájdete zverejnený TU.

ÚRSO novelou cenovej vyhlášky pre elektroenergetiku reflektuje predĺženie regulačného obdobia

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v rámci novelizácie vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa riadi cenová regulácia v elektroenergetike, prvotne avizoval viacero zmien, o ktorých sme vás informovali v našom monitoringu za mesiac február 2021.

V súčasnosti však v novele vyhlášky ÚRSO iba aktualizuje aktuálne regulačné obdobie, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2022 na rok 2022. Táto úprava má umožniť, aby sa doterajší spôsob vykonávania cenovej regulácie uplatňoval aj na regulačný rok 2022 a aby bolo možné urýchlené vydávanie cenových rozhodnutí na rok 2022, v ktorých sa nepredpokladá zmena ceny.

Ostatné skôr avizované zmeny plánuje ÚRSO priniesť až v novom regulačnom období.

Štádium procesu novelizácie vyhlášky č. 18/2017 Z. z. (elektroenergetika) môžete sledovať  TU.

__________________________________________________________

Monitoring za mesiac apríl 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Poláček a Partners