Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (január 2020)

Energetika všeobecne súdy úrso legislatíva
Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com

1. ČO SA ZMENILO?

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre vaše podnikanie rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za Vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré boli v januári 2020 zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Predpis Zmena
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA

Predpis Zmena
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo prvú aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 3. februára 2020 zverejnilo na svojom webovom sídle Výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania na zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu.

Ide o historicky prvú aukciu na nové zariadenia, ktoré budú vyrábať elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie.

Úspešný záujemcovia aukcie môžu získať podporu formou príplatku, ktorú im bude zúčtovateľ podpory (OKTE) vyplácať po dobu 15 rokov.

Na základe aukcie by malo pribudnúť až 30 MW zelenej energie. Rozhodujúcim kritériom pre výber zariadení bude ponúknutá cena elektriny.

Lehota na predkladanie ponúk do aukcie je stanovená do 30. apríla 2020 do 15:00 hod.

Oznam Ministerstva hospodárstva SR je dostupný TU. Výzvu na predkladanie ponúk do aukcie si môžete pozrieť TU.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predložil návrh novely Pravidiel trhu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predložil návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Cieľom novely Pravidiel trhu je aktualizovať ich pôvodné znenie v kontexte nedávno prijatých zákonov a vyhlášok (najmä zákon č. 309/2018 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a KVET a vyhláška č. 309/2019 Z. z., ktorou sa mení cenová vyhláška v elektroenergetike č. 18/2017 Z. z.). Navrhované zmeny sa dotknú najmä tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému.

Vyhláška má tiež zohľadňovať zmeny, ktoré podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyplynuli z aplikačnej praxe na trhu s elektrinou a s plynom.

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. Legislatívny proces môžete sledovať TU.

Účinnosť vyhlášky je zatiaľ navrhovaná na 15. februára 2020.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou má nový prevádzkový poriadok

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) má od 1. januára 2020 aktualizovaný prevádzkový poriadok.

Najnovšie zmeny sa týkajú najmä činností spojených so zárukami pôvodu, ktoré od 1. januára 2020 prešli z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na OKTE.

Prevádzkový poriadok reflektuje aj zmeny týkajúce sa zúčtovania podpory, ktoré od 1. januára 2020 tiež vykonáva OKTE.

Aktuálne znenie prevádzkového poriadku je dostupné TU.

Do konca februára 2020 je potrebné predložiť vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách

Regulované subjekty, ktoré v roku 2019 vykonávali regulovanú činnosť, majú povinnosť sledovať, evidovať a vyhodnocovať štandardy kvality a evidovať vyplatené kompenzačné platby.

Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2019 majú regulované subjekty povinnosť do konca februára 2020:

 • zverejniť na svojom webovom sídle, alebo iným obvyklým spôsobom (ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo); a zároveň

 • predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prostredníctvom elektronickej podateľne alebo v listinnej podobe podľa formulára zverejneného na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v tejto súvislosti poskytuje usmernenia, ktoré sú dostupné TU.

Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť druhá časť veľkej novely Zákona o podpore

Pripomíname, že od 1. januára 2020 vstúpili do účinnosti zvyšné ustanovenia tzv. veľkej novely Zákona o podpore, t.j. zákona č. 309/2018 Z. z., ktorý novelizoval:

 • zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,

 • zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, a

 • zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Tieto zmeny sa týkajú najmä definitívneho ukončenia prechodného obdobia, počas ktorého úlohy zúčtovateľa podpory a výkupcu elektriny vykonávali prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav. Od 1. januára 2020 tieto úlohy prešli na OKTE (ako zúčtovateľa podpory) a spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ako výkupcu elektriny).

Od 1. januára 2020 nastávajú zmeny aj pri zárukách pôvodu. V tejto súvislosti odkazujeme na náš článok, ktorý sa tejto téme venuje podrobnejšie. Článok je dostupný TU.

Rovnako upozorňujeme na nové podmienky podpory doplatkom a príplatkom podľa § 4 ods. 2 písm. c) až g) Zákona o podpore, ktoré sa podľa jeho prechodných ustanovení uplatňujú od 1. januára 2020. Ide o nasledovné podmienky:

 • uzatvoriť zmluvu o poskytovaní údajov a poskytovať údaje zúčtovateľovi podpory podľa danej zmluvy,

 • uzatvoriť zmluvu o doplatku alebo zmluvu o príplatku so zúčtovateľom podpory,

 • zabezpečiť priebehové meranie vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia na výrobu elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,

 • zabezpečiť priebehové meranie technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW, a ak technologickú vlastnú spotrebu elektriny z technických príčin nie je možné merať, oznámiť túto skutočnosť zúčtovateľovi podpory,

 • oznámiť spôsob výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, zúčtovateľovi podpory.

Východoslovenská distribučná, a.s. vydala nové číslo časopisu VSD Info

Dňa 28. januára 2020 spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. informovala na svojom webovom sídle o vydaní nového čísla časopisu VSD Info.

Oznam VSD, ako aj samotný časopis, je dostupný TU.

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Ďalšie k téme

  Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
  Firmy a inštitúcie Poláček a Partners