Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (máj 2020)

Poláček & Partners
Ilustračný obrázok. Zdroj: Poláček & Partners

1. ČO SA ZMENILO?

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac máj 2020.

Upozorňujeme najmä na aktualizáciu zoznamu výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom. Zároveň dávame do pozornosti predbežné výsledky národného energetického mixu, podľa ktorých predstavuje celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny 18,13 %.

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Predpis Zmena
Zákon č. 309 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 242013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA

Predpis Zmena
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aktualizoval zoznam výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojom webovom sídle oznámil, že k 25. máju 2020 aktualizoval zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa Zákona o podpore. Ide tak o doplnený zoznam, ktorý bol prvýkrát zverejnený 16. marca 2020.

Oznámenie Úradu, ako aj aktuálny zoznam výrobcov elektriny, môžete nájsť na tomto odkaze.

Rozhodujúci účastníci na trhu s elektrinou sú známi

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informuje o rozhodujúcich účastníkoch na trhu s elektrinou v Slovenskej republike v minulom roku.

Do tohto zoznamu zaradil subjekty ako Slovenské elektrárne, a.s. (ako najvýznamnejší výrobca elektriny), SEPS, a.s. (ako výhradný držiteľ povolenia na prenos elektriny a prevádzkovateľ prenosovej sústavy), ako aj prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.

Úrad neopomenul ani podporovaných výrobcovia elektriny z OZE a VÚ KVET, pri ktorých bolo na rok 2019 predpokladané množstvo vyrobenej elektriny z OZE na doplatok vo výške 2732 GWh a množstvo elektriny vyrobenej VU KVET na doplatok vo výške 2468 GWh.

Celý zoznam účastníkov trhu je dostupný na tomto linku.

OKTE, a.s. zverejnila národný energetický mix

Spoločnosť OKTE, a.s. splnila svoju povinnosť podľa Zákona o energetike a zverejnila prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine, tzv. národný energetický mix.

Spoločnosť informuje, že národný energetický mix bol stanovený na základe metodiky Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies). Zároveň upozorňuje, že ide zatiaľ iba o predbežný výsledok z dát dostupných do 21. apríla 2020. Finálny energetický mix bude zverejnený na prelome júna a júla 2020.

Podľa zverejnených výsledkov predstavuje celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny 18,13 %.

Výsledky národného energetického mixu si môžete pozrieť na tomto linku.

Na podporu nákupu elektromobilov bude prerozdelených ďalších 1 096 000 eur

Ministerstvo hospodárstva SR informuje na svojej webovej stránke, že pokračuje vo vyhodnocovaní a schvaľovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel.

Dotačný program na podporu kúpy elektromobilov spustilo Ministerstvo hospodárstva SR ešte koncom minulého roka, pričom doteraz bolo vyplatených prvých 40 dotácií v súhrnnej
hodnote 299 000 eur.

Po dočasnom pozastavení tohto projektu pre situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 opätovne zasadla komisia na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí a schválila 127 žiadostí, čo predstavuje prerozdelenie ďalších 1 096 000 eur.

Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR, ako aj zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov, je k dispozícii na tomto odkaze.

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie OKTEPoláček a PartnersSE Slovenské elektrárneSEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava