Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (máj 2021)

Poláček & Partners
Foto: ilustračné, Poláček & Partners.

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac máj 2021.

Upozorňujeme najmä na novelu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste. V parlamente je zároveň návrh novely Zákona o podpore, ktorá zavádza povinnú prolongáciu podpory. Do tretice, nenechajte si ujsť ani informácie o návrhoch noviel cenových vyhlášok v oblasti elektroenergetiky, tepelnej energetiky a vodného hospodárstva.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla áno
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste

Dňa 5.5.2021 bola v Zbierke zákonov SR pod číslom 168/2021 Z. z. zverejnená novela vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Podľa vyhlášky platí, že rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa má vykonať a doručiť konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie (t.j. kalendárny rok), najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka.

Novela však stanovila pre rok 2020 odlišný režim, a lehotu predĺžila z 31.5. kalendárneho roka až do 31.7.2021. Nakoľko ide o prechodné ustanovenie, tento odlišný režim platí iba pre rok 2020.

Vyhlášku v znení tejto novely s účinnosťou od 15.5.2021 si môžete pozrieť na tomto odkaze.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Návrh povinnej prolongácie podpory doplatkom smeruje do výborov parlamentu

Ako sme Vás už v aprílovom monitoringu upozornili, do Národnej rady SR bola predložená novela Zákona o podpore OZE, ktorá prináša predĺženie doby podpory doplatkom so zníženou cenou elektriny. Táto novinka je označovaná ako tzv. prolongácia podpory. Návrh prešiel prvým čítaním a čakajú ho parlamentné výbory.

Podľa novely sa trvanie podpory doplatkom má pre niektorých výrobcov predĺžiť o päť rokov, avšak ÚRSO zároveň takémuto výrobcovi primerane zníži cenu elektriny, ktorú má stanovenú v cenovom rozhodnutí. V konečnom dôsledku by sa tak jeho pôvodne garantovaná podpora mala „rozložiť v čase“.

Podľa novely má byť táto prolongácia pre časť výrobcov povinná. Proti takémuto kroku sa však zdvihla výrazná miera kritiky.

Bližšie o navrhovanej prolongácii podpory a o jej sporných častiach sa dočítate v našom článku.

Celé znenie navrhovanej novely a jej aktuálny legislatívny proces si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predložil návrh noviel cenových vyhlášok

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravil návrh noviel troch cenových vyhlášok:

  • vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike;
  • vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike; a
  • vyhlášky ÚRSO č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov.

Aktualizované vyhlášky majú reflektovať Dodatok č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021, prijatý Regulačnou radou dňa 10.11.2020. Týmto dodatkom došlo k predĺženiu súčasného regulačného obdobia až do 31.12.2022. V texte vyhlášok sa tak navrhuje nahradiť rok 2021 rokom 2022, čo umožní použitie doterajšieho spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj na regulačný rok 2022.

Pri všetkých návrhoch aktuálne prebieha vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania. Legislatívny proces môžete sledovať:

  • pri novele cenovej vyhlášky v elektroenergetike na tomto odkaze;
  • pri novele cenovej vyhlášky v tepelnej energetike na tomto odkaze; a
  • pri novele cenovej vyhlášky odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov na tomto odkaze.

Systém podpory OZE a VÚ KVET vykazuje prebytky v objeme 31,3 milióna eura

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informuje, že v systéme podpory OZE a VÚ KVET sú za obdobie január až apríl 2021 prebytky v objeme približne 31,3 milióna eura.

ÚRSO pripisuje tento stav rýchlemu rozbehu ekonomiky, ktorý spôsobil rast spotreby elektriny v prvých štyroch mesiacoch roka 2021, čím následne narástli aj výnosy z tarify za prevádzkovanie systému. Podľa predsedu ÚRSO Andreja Jurisa, ÚRSO predbežne preferuje ako systémové riešenie použitie týchto prebytkov na odľahčenie historického dlhu tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a na poskytnutie systémových zliav z TPS pre odberateľov elektriny.

Oznámenie ÚRSO nájdete na tomto odkaze. Aktualizovaný stav finančných zdrojov v systéme podpory výroby elektriny z OZE a VÚ KVET za apríl 2021 nájdete na tomto odkaze.

Energeticky náročné podniky budú znižovať svoju spotreby energií

Ministerstvo hospodárstva SR podpísalo s 21 firmami z celého Slovenska Dohodu o znižovaní spotreby energií.

Dobrovoľné dohody najprv podpísali spoločnosti Slovnaft, OFZ a Mondi SCP, ku ktorým sa následne pridalo ďalších 18 podnikov (spoločnosti ako Duslo, Hornonitrianske bane Prievidza, Metsä Tissue Slovakia, či Stredoslovenská energetika).

Tieto podniky budú môcť v nasledujúcich rokoch využiť na zvyšovanie energetickej efektivity aj prostriedky európskych štrukturálnych fondov vo výške 120 miliónov eur, pričom celkové investície do energetiky zo všetkých externých zdrojov by mali dosiahnuť až 1 miliardu eur.

Celú správu Ministerstva hospodárstva SR nájdete na tomto odkaze.

Spoločnosť OKTE zverejnila predbežný národný energetický mix

Spoločnosť OKTE, ako Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, zverejnila dňa 31.5.2021 predbežný Národný energetický mix. Finálny energetický mix má byť zverejnený na prelome júna a júla 2021.

Národný energetický mix predstavuje prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine, pričom spoločnosť OKTE ho zverejňuje na základe povinnosti stanovenej jej Zákonom o energetike.

Predbežný národný energetický mix je dostupný na tomto odkaze.

ÚRSO zverejnil správu o plnení štandardov kvality za rok 2020

ÚRSO zverejnil na svojom webovom sídle Správu o vyhodnotení štandardov kvality za rok 2020. Ide o súbor pravidiel a postupov, ktoré musia dodávatelia energií a vody dodržiavať, aby odberateľ dostával za zaplatenú cenu aj primeranú kvalitu. Správa je dostupná na tomto odkaze.

V prípade, že regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu. ÚRSO porovnal objem vyplatených kompenzačných platieb odberateľom podľa jednotlivých odvetví regulovaných subjektov v rokoch 2017 – 2020. Porovnanie je dostupné na tomto odkaze.

Spoločnosť OKTE zrealizovala tretiu aukciu na záruky pôvodu elektriny

Dňa 6.5.2021 zrealizovala spoločnosť OKTE tretiu úspešnú elektronickú aukciu na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Do aukcie vstúpili záruky pôvodu v celkovom množstve 741 675 MWh zo solárnych a vodných zdrojov. Akcie sa zúčastnilo 6 subjektov a spolu sa zobchodovali záruky v objeme 467 740 MWh.

Minimálna cena bola vo výške 0,12 EUR/MWh, maximálna cena vo výške 0,32 EUR/MWh a priemerná cena dosiahla výšku 0,17 EUR/MWh.

Viac informácii je dostupných na tomto odkaze.

ÚRSO má nového člena Regulačnej rady

Regulačnú rada ÚRSO má s účinnosťou od 1.5.2021 nového člena Regulačnej rady, ktorým sa stal Ing. Andrej Ochotnický.

Životopis Ing. Andreja Ochotnického je dostupný na tomto odkaze.

__________________________________________________________

Monitoring za mesiac máj 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Právne upozornenieInformácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Poláček a Partners