Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (marec 2020)

Poláček & Partners
Ilustračný obrázok. Zdroj: Poláček & Partners

1. ČO SA ZMENILO?

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac marec 2020.

Upozorňujeme najmä na najnovšie opatrenia na energetickom trhu, ktoré boli prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Rovnako vám dávame do pozornosti zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu, a ktorý zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojej stránke.

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Predpis Zmena
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA

Predpis Zmena
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Dňa 2.3.2020 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 35/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vykonávacia vyhláška č. 364/2012 Z. z. k Zákonu o energetickej hospodárnosti budov (znenie Zákona o energetickej hospodárnosti budov je dostupné TU).

Vyhláška reflektuje zmeny Zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktoré nastali v dôsledku prijatia jeho novely č. 378/2019 Z. z. ešte v novembri 2019. O podrobnostiach tejto novely sme Vás informovali v Monitoringu energetickej legislatívy za mesiac november 2019, ktorý je dostupný TU.

Cieľom vyhlášky je precizovanie textu súvisiaceho s využívaním obnoviteľných zdrojov a vybavenia technických systémov automatizáciou a riadením s cieľom zabezpečiť neustále znižovanie potreby primárnej energie a tým aj emisií CO2. Zároveň reflektuje nové požiadavky vyplývajúce z praxe, najmä pri zabezpečovaní výstavby nových budov a obnovy existujúcich budov v úrovni výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie.

Znenie vyhlášky je dostupné TU. Konsolidované znenie vykonávacej vyhlášky k Zákonu o energetickej hospodárnosti budov nájdete TU.

Vyhláška nadobudla účinnosť 10. marca 2020.

V prípade záujmu o bližšie informácie sme Vám k dispozícií!

Úrad zverejnil zoznam výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dňa 16. marca 2020 zverejnil na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny, ktorým zo zákona zaniklo právo na podporu doplatkom alebo príplatkom. Tejto téme sme sa venovali aj v našom článku, ktorý môžete nájsť TU.

Úrad ako dôvod straty podpory odkázal na § 3b ods. 5 Zákona o podpore, podľa ktorého právo na podporu doplatkom alebo príplatkom zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas doby podpory výrobca elektriny neuhradil:

 • daňový nedoplatok na dani;
 • nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie; alebo
 • dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

Oznam Úradu, ako aj zoznam výrobcov elektriny, je dostupný TU.

Úrad následne dňa 31. marca 2020 odporučil dotknutým výrobcom elektriny, aby v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovali Sociálnu poisťovňu. Zároveň týchto výrobcov elektriny ubezpečil, že ak sa preukáže, že v prípade konkrétneho zariadenia výrobcu elektriny neboli splnené podmienky pre zánik práva na podporu, Úrad uvedený zoznam výrobcov aktualizuje a následne túto skutočnosť oznámi spoločnosti OKTE, a.s. Predmetný oznam je k dispozícií TU.

Spoločnosť OKTE, a.s. reaguje na zánik práva na podporu doplatkom

Spoločnosť OKTE, a.s. sa ako zúčtovateľ podpory dňa 25. marca 2020 vyjadrila k zoznamu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na ktorom sú uvedení výrobcovia elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom.

Na svojom webovom sídle informuje, že dôsledku zániku práva na podporu doplatkom alebo príplatkom nebude dotknutým výrobcom elektriny zo strany OKTE, a.s. vyplatená podpora. Vyúčtovaciu faktúru za doplatok za február 2020 majú títo výrobcovia považovať za neplatnú.

Oznam je dostupný TU.

Opatrenia štátu v súvislosti s ochorením COVID-19

Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo na svojom webovom sídle samostatnú sekciu pre informácie ohľadom nového ochorenia COVID-19.

V tejto sekcii sa nachádzajú okrem informácií o prijatých ekonomických opatreniach štátu aj informácie napr. o udelení výnimky na vstup na územie SR, či informácie o obstarávaní dezinfekčných prostriedkoch.

Sekciu nájdete TU.

Úrad informuje o opatreniach v súvislosti s COVID – 19

Šírenie vírusového ochorenia COVID – 19 donútilo k viacerým výnimočným opatreniam nielen súkromných podnikateľov a fyzické osoby, ale aj viacero štátnych orgánov. Jedným z nich je aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Ten na svojom webovom sídle informuje o opatreniach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, resp. poskytuje odporúčania subjektom v sieťových odvetviach. Ide o nasledovné odporúčania:

 • Úrad vyzýva všetky regulované subjekty, najmä dodávateľov komodít (elektrina, plyn, teplo, pitná voda a kanalizácia) a prevádzkovateľov sústav, sietí, teplovodov, vodovodov a kanalizácii, aby v súčasnej mimoriadnej situácii pristupovali k svojim zákazníkom zhovievavo a ohľaduplne a citlivo zvažovali aplikáciu akýchkoľvek sankcií, vrátane odpájania odberných miest.
 • Úrad žiada dodávateľov, aby počas trvania súčasnej mimoriadnej situácie pozastavili svoje aktivity smerujúce k zmene dodávateľov na odberných miestach
 • Úrad žiada prevádzkovateľov distribučných sústav, sietí a vodovodov, aby pri zisťovaní stavov určených meradiel, meracích zariadení a vodomerov vykonávali fyzický odpočet len v nevyhnutých prípadoch a radšej uprednostnili postup samoodpočtom koncového odberateľa, prípadne iný spôsob.
 • Úrad vyzýva všetkých účastníkov trhu, aby uprednostnili elektronickú a telefonickú formu vzájomnej komunikácie.

Oznámenie Úradu je dostupné TU.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zároveň upozornil na dočasné obmedzenia vo fungovaní Úradu, a to najmä na zmenu úradných hodín a vstupu do priestorov pre verejnosť, na zmenu
otváracích hodín podateľne, na zákaz vstupu do priestorov Úradu bez ochrany tváre, či na obmedzenie osobného kontaktu a doručovania akýchkoľvek písomností. Oznámenie je k dispozícií TU.

Úrad upozorňuje výrobcov na splnenie povinnosti nahlasovať údaje do 30. mája 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripomína na svojej webovej stránke výrobcom elektriny ich povinnosť podľa Zákona o energetike poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o:

 • výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny,
 • vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny,
 • ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a
 • dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

Oznam si môžete pozrieť TU

Ministerstvo hospodárstva zrušilo aukciu

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 31. marca 2020 zrušilo historicky prvú aukciu na nové zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vyhlásenú dňa 3. februára 2020.

Ako dôvod uviedlo súčasnú epidemiologickú situáciu vzniknutú ochorením COVID-19.

Oznam je dostupný TU.

Ministerstvo hospodárstva pracuje v obmedzenom režime

Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle informuje, že v súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu SR odo dňa 16. marca 2020 funguje v obmedzenom krízovom režime.

Zároveň žiada občanov, aby pri komunikácii s Ministerstvom hospodárstva SR uprednostnili elektronickú komunikáciu (emaily, elektronická podateľňa) a robili iba podania, ktoré neznesú odklad.

Oznam je k dispozícií TU.

Distribučné spoločnosti pracujú v obmedzenom režime

Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav informujú na svojich webových portáloch o prijatých opatreniach v ich spoločnostiach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Opatrenia Západoslovenskej distribučnej, a.s. nájdete TU.

Opatrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. nájdete TU.

Opatrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. nájdete TU.

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Ďalšie k téme

  Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
  Firmy a inštitúcie Poláček a Partners