Čo sa zmenilo v energetickej legislatíve? (november 2019)

Energetika všeobecne súdy úrso legislatíva
Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre vaše podnikanie rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré nastali v novembri 2019.

1. ČO SA ZMENILO?

Predpis Zmena
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE áno
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu áno
Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie
Vyhláška MHSR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MHSR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie

Novela Zákona o podpore OZE a KVET

Dňa 14.11.2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 362/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Novela“). Konsolidované znenie Zákona o podpore OZE a KVET je dostupné TU.

Novela Zákona o podpore OZE a KVET súvisí so zmenou Zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu č. 609/2007 Z. z. Bližšie informácie o tejto zmene sú dostupné v ďalšom texte.

Novela upravuje v Zákone o podpore OZE a KVET referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív v doprave (§ 14a Zákona o podpore OZE a KVET). V prípade záujmu o uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín je od 1. januára 2020 umožnené primiešať do motorového benzínu len biopalivo prvej generácie v stanovenom objeme.

Zároveň zostáva ako alternatíva na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín možnosť primiešavať do motorového benzínu aj zmes biopaliva prvej generácie a pokročilého biopaliva. Súčet jednotlivých objemov tejto zmesi však musí byť rovnaký, ako požadovaný minimálny objem biopaliva prvej generácie, t. j. 7,4 % objemu.

Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Novela Zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Dňa 14.11.2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 362/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“). Konsolidované znenie Zákona o spotrebnej dani je dostupné TU.

Novely prináša najmä nasledovné zmeny:

  • spresňuje a dopĺňa základné pojmy napr. o definíciu konečného spotrebiteľa stlačeného zemného plynu a koncového odberateľa stlačeného zemného plynu v domácnosti;

  • zavádzajú sa osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel, medzi ktoré patrí napr. určenie základu dane a podmienok registrácie platiteľa dane z elektriny dodanej na nabíjanie elektrického vozidla;

  • zavádza ustanovenia pre oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách.

Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2020, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2019.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Novela Zákona o podpore OZE a KVET

Od 1. januára 2020 vstupuje do účinnosti ďalšia časť veľkej novely zákona č. 309/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o podpore OZE a KVET. Konsolidované znenie Zákona o podpore OZE a KVET nájdete TU.

Oproti doterajšej právnej úprave bude všetky činnosti spojené so zárukami pôvodu, ktoré vykonával Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, vykonávať od 1. januára 2020 Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Dôvodom sú skúsenosti s organizovaním trhu s elektrinou, ktoré môžu byť využité pri rozvoji trhu so zárukami pôvodu.

Ustanovuje sa aj mechanizmus zabezpečujúci, aby sa záruky pôvodu vydávali, prevádzali a rušili elektronicky a aby boli presné, spoľahlivé a chránené voči podvodom.

Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Novela Zákona o energetickej hospodárnosti budov

Dňa 18.11.2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“). Konsolidované znenie Zákona o energetickej hospodárnosti budov je dostupné TU.

Novela transponuje do nášho právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844, ktorou sa menia smernice o energetickej hospodárnosti budov a energetickej efektívnosti. Jej základným cieľom je vytvoriť v Európskej únii udržateľný, konkurencieschopný a bezpečný energetický systém založený na ďalšom znižovaní emisií skleníkových plynov.

Užívanie budov spôsobuje až 36 % všetkých emisií CO2 v Európskej únii. Novela reflektuje ciele a opatrenia, ktoré smerujú k zvýšeniu požiadaviek na energetickú hospodárnosť bytových i nebytových budov. Hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je programový dokument „Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov“, ktorý určuje politiky a činnosti na roky 2020 až 2050. Jej vypracovanie a uskutočňovanie Novela zveruje Ministerstvu dopravy a výstavby SR.

Novela nadobudne účinnosť 10. marca 2020.

Ministerstvo hospodárstva SR bude kompenzovať cenu elektriny 76 podnikom

Ministerstvo hospodárstva SR informuje na svojom webovom sídle o rozdaných kompenzáciách energeticky náročným podnikom. Kompenzácie spočívajú vo vrátení časti nákladov vynaložených na tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia v cenách za elektrinu.

Podľa oznámenia ministerstva si 76 podnikov prerozdelí celkovo 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky závisí od reálnej spotreby elektrickej energie, pričom najvyšší príspevok – vyše 12 miliónov eur – získa U. S. Steel Košice.

Oznam je dostupný TU.

Stredoslovenská distribučná, a.s. zverejnila nový cenník pripojovacích poplatkov

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. má s účinnosťou od 1. januára 2020 nový cenník pripojovacích poplatkov do 1 kV na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021. K uvedenej zmene došlo cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2020/E.

Cenové rozhodnutie je dostupné TU.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov

Dňa 18.11.2019 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup elektromobilov.

Hlavným cieľom dotácií je motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom, vďaka ktorým sa znižuje množstvo vypustených znečisťujúcich látok. Čerpanie prostriedkov sa týka výhradne vozidiel na čisto elektrický pohon (BEV), alebo tzv. plug-in hybridov (PHEV) – teda hybridných vozidiel dobíjateľných z externého zdroja elektrickej energie. Dotáciu na ekologické vozidlá si môžu uplatniť podnikatelia, subjekty verejnej správy, ale aj fyzické osoby – nepodnikatelia.

K spusteniu online elektronickej registrácie pre záujemcov o dotáciu by malo dôjsť 11. decembra 2019.

Správa ministerstva je k dispozícií TU.

Právne upozornenie 

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Poláček a Partners