Voliči si môžu hlasovací preukaz k eurovoľbám vybaviť osobne do piatku, pripomína ministerstvo vnútra

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
eurovoľby
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Požiadať osobne o hlasovací preukaz, ktorý umožní voličom hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu mimo miesta svojho trvalého pobytu môžu záujemcovia do piatku 7. júna. Pripomína to Ministerstvo vnútra SR s tým, že o preukaz je možné požiadať obec alebo mesto, v ktorej má volič trvalý pobyt v rámci úradných hodín miestnych úradov.

Požiadať o hlasovací preukaz môžu okrem občanov SR aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú zapísaní v zozname voličov,“ uviedol rezort vnútra.

Preukázanie totožnosti

Ministerstvo tiež pripomína, že vo volebnej miestnosti voliči preukážu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ.

Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten. V prípade, že si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru,“ informoval rezort.

Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani inde v EÚ, budú môcť podľa ministerstva hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti v SR, totožnosť preukážu slovenským cestovným dokladom a súčasne okrskovej volebnej komisii predložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Hlasovacie lístky

Okrsková volebná komisia vydá voličovi po overení totožnosti voliča mu vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží.

Za zástenou volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Vloží ho bez ďalšej úpravy do obálky alebo na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasu najviac u dvoch kandidátov. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému dáva prednosť. Obálku s hlasovacím lístkom vloží následne do volebnej schránky,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Prednostný hlas

Rezort upozorňuje, že ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako dvom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej,“ zdôraznilo ministerstvo.

Prenosná volebná schránka

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže podľa rezortu vnútra hlasovať do prenosnej volebnej schránky.

Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Pripomíname, že ak sa však takýto volič nebude nachádzať v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, bude potrebovať aj hlasovací preukaz,“ dodalo ministerstvo vnútra.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska úniaMV Ministerstvo vnútra SRPolicajný zbor SR