Spoločnosť Valaliky Industrial Park vyhlásila ďalšiu verejnú súťaž, týka sa výstavby dopravnej infraštruktúry

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
PRIEMYSEL: Výstavba parku Volvo Car Košice
Pohľad na výstavbu priemyselného parku vo Valalikoch (okres Košice - okolie), kde má vyrásť automobilový závod Volvo. Valaliky 29. február 2024. Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský
Tento článok pre vás načítala AI.

Výstavba priemyselného parku Valaliky určeného pre automobilku Volvo pri Košiciach napreduje. Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park vyhlásila verejnú súťaž týkajúcu sa dopravnej infraštruktúry parku, teda železnice, komunikácií ale aj dátových a nízkonapäťových rozvodov.

Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 185 mil. eur. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 24. júna tohto roka. O víťazovi verejnej súťaže rozhodne najnižšia cena.

Potreba dopravnej obslužnosti parku

Výstavbou strategického parku Volvo vznikne potreba dopravnej obslužnosti tohto parku a jeho napojenie na existujúcu cestnú infraštruktúru, ktorej kostru tvorí rýchlostná cesta R4 a cesta I/17 doplnená cestami tretej triedy. Táto dopravná kostra bude výhľadovo doplnená o v súčasnosti budovanú stavbu rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek,“ uvádza sa v oznámení.

V záujmovom území je v príprave ešte stavba rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany I. úsek, ktorej význam ešte vzrástol pripravovanou investíciou. Existujúce ako aj budované rýchlostné cesty R2 a R4 sú v štvorpruhovom usporiadaní.

Železničná infraštruktúra

V rámci územia priemyselného parku vypĺňa železničná infraštruktúra jeho východnú časť a je napojená na jestvujúcu železničnú trať Hidasnémeti – Čaňa – Barca v medzistaničnom úseku Barca – Čaňa. Po severnej strane parku v smere západ – východ sa nachádza elektrifikovaná širokorozchodná trať Haniska – Maťovce.

Budovanie cestnej infraštruktúry vyžaduje zásah do existujúcej trate širokého rozchodu v potrebe výstavby mimoúrovňového križovania v medzistaničnom úseku výhybňa Hornád – ŽST Haniska. Projekt uvažuje aj s výstavbou novej železničnej stanice Valaliky s pripojovacou koľajou a novým terminálom integrovanej osobnej dopravy,“ konštatuje oznámenie.

Budovanie strategického parku

Budovanie strategického parku začala vláda vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021. Zároveň zaviazala Ministerstvo hospodárstva SR pripraviť celú investíciu.

Rezort založil spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – spoločnosťou Volvo Cars. Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný koncom roka 2026.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRValaliky Industrial ParkVolvo Cars