Prideľovanie mestských nájomných bytov v Bratislave sa bude riadiť novými pravidlami

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bratislava - nájomné byty
Ilustračné foto Foto: archívne, SITA/Jana Birošová
Tento článok pre vás načítala AI.

Bratislavskí mestskí poslanci schválili minulý týždeň nové pravidlá pre nájom mestských bytov. Tie majú nahradiť viac ako 16 rokov staré všeobecne záväzné nariadenie, ktoré už dnes predstavuje zastaralý systém prideľovania mestských bytov. Mesto hovorí o zvýšení dostupnosti a efektívnom využívaní bytového fondu, ale aj transparentnom procese prideľovania nájomných bytov.

Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta, ktorý má stanoviť jasné pravidlá bytovej politiky, vypracovali po širokej odbornej participácii. Nové nariadenie obsahuje príklady dobrej praxe zo zahraničia, metodiky prevencie straty bývania a základné princípy sociálneho bývania.

Po takmer 17 rokoch meníme pravidlá prideľovania mestských bytov tak, aby korešpondovali s mestskou bytovou politikou a reagovali na bytovú situáciu žiadateľov o bývanie a zároveň sme dokázali podporiť zamestnancov v potrebných profesiách pre chod mesta,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová.

Nájomné byty na Terchovskej ulici v Ružinove - vizualizácia
Nájomné byty na Terchovskej ulici v Ružinove – vizualizácia Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Podľa nových pravidiel budú mestské nájomné byty rozdelené do štyroch kategórií:

  1. Byty pre osoby zabezpečujúce služby vo verejnom záujme – byty pre domácnosti zamestnancov zabezpečujúcich na území Bratislavy zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov.
  2. Dostupné bývanie – byty určené pre osoby znevýhodnené na trhu s bývaním, ktoré sa nachádzajú v bytovej núdzi.
  3. Dostupné bývanie s podporou – byty určené pre najviac ohrozené osoby znevýhodnené na trhu s bývaním, ktoré sa nachádzajú v bytovej núdzi a ich situácia si vyžaduje určitý druh podpory.
  4. Byty zvláštneho určenia (bezbariérové byty) – byty určené pre domácnosti, ktorých členom je osoba s telesným, alebo iným znevýhodnením.

Po novom sa tiež upravia podmienky oprávnenosti pre pridelenie mestského bytu, napríklad zavedenie hornej hranice príjmu. Podľa novej úpravy mesačný príjem celej domácnosti žiadateľa nesmie prevyšovať päťnásobok životného minima.

Mení sa tiež zloženie a činnosť bytovej komisie, ktorá je odborným poradným orgánom a bude zabezpečovať tiež kontrolu dodržiavania pravidiel prideľovania nájomných bytov. „Spôsob výberu budúcich nájomcov zo zoznamu žiadateľov bude transparentný, s jednoznačne vymedzenými kritériami a detailne opísaným bodovým hodnotením vylučujúcim subjektívne, či svojvoľné posudzovanie alebo zásahy,“ konštatuje mesto v uznesení.

Upraví sa maximálna dĺžka doby nájmu a zruší sa možnosť uzavretia zmluvy o nájme na dobu neurčitú. Zároveň sa zruší aj možnosť odkúpenia nájomného bytu do osobného vlastníctva žiadateľa. Nájomné zmluvy sa budú uzatvárať na dobu určitú v trvaní maximálne troch rokov, s možnosťou opakovaného predĺženia.

Zmluvy o nájme bytov uzavreté pred účinnosťou nariadenia budú priebežne predlžované, resp. novo uzatvárané v zmysle nového nariadenia. Zmluvy o nájme uzavreté na dobu neurčitú zostanú bezo zmeny. Nové schválené nariadenie sa vzťahuje aj na byty hlavného mesta zverené do správy mestských častí. Nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2024.

Plánujú výstavbu 3-tisíc nových bytov

Hlavné mesto aktuálne vlastní 876 nájomných bytov, ďalších asi tisíc bytov je zverených do správy mestským častiam. „Záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku, preto systematicky pracujeme na rozšírení fondu mestských nájomných bytov rôznymi spôsobmi,“ uvádza magistrát.

Bratislava nájomné bývanie
Ilustračné foto Foto: www.gettyimages.com.

Bytový fond rozširuje mesto rekonštrukciou zanedbaných mestských bytov, vlastnou výstavbou nájomných bytov, ale aj zmenou územného plánu a nastavením nových pravidiel spolupráce s developermi, čím sa vytvoril predpoklad na výstavbu až 3 000 nových bytov, vrátane nájomných.

Dostupnosť bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi zasa zlepšujeme aj v spolupráci s majiteľmi bytov prostredníctvom Mestskej nájomnej agentúry, ktorej činnosť zastrešuje Bratislavská organizácia bývania,“ dodáva mesto.

Koncom leta spustili výstavbu bytového domu so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí v Petržalke. „V súčasnosti máme rozpracované projekty na výstavbu zhruba 400 bytov. Spoločne s ďalšími nástrojmi na rozvoj bytového fondu by sme chceli mať do roku 2030 v správe zhruba 2 400 nájomných bytov,“ uzatvára mesto.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať