Prezidentka podpísala novelu vysokoškolského zákona, zmenia sa právomoci akademickej samosprávy

Foto: ilustračné, Getty Images

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala novelu vysokoškolského zákona. V tlačovej správe o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Na základe novely zákona sa upravia právomoci akademickej samosprávy vysokých škôl, rovnako aj podmienky výkonu funkcie rektora, skráti sa tiež dĺžka externej formy štúdia. Novelu v stredu 23. marca schválila Národná rada SR.

Cieľom novely je podľa rezortu školstva systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jeho modernizácie. Ministerstvo chce takto spružniť rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl, ako aj na úrovni fakúlt.

Rektor s maximálne dvoma funkčnými obdobiami

Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na jednej verejnej vysokej škole bude môcť tá istá osoba vykonávať funkciu rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh vládnych poslancov.

Ten hovorí, že ak bola funkcia dekana obsadená voľbou, rektor môže dekana odvolať len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného zhromaždenia. Má sa tým zamedziť svojvoľnému uplatňovaniu kompetencie rektora. Zmení sa aj postavenie správnej rady verejnej vysokej školy. Tá na návrh rektora a po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy schvaľuje rozpočet verejnej vysokej školy a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva na súčasti verejnej vysokej školy. Zloženie správnej rady verejnej vysokej školy sa podľa novely upravuje tak, že subjekt, ktorý má alternatívne voliť jedného člena správnej rady, bude Slovenská akadémia vied.

Ministerstvo školstva môže na základe novely poskytovať podľa dosiahnutých výsledkov vzdelávania štipendium študentovi štipendijného programu tretieho stupňa s trvalým pobytom na území SR. Ďalej študentovi na vysokej škole so sídlom v SR a na vysokej škole mimo územia SR, ktorá je najmenej podľa dvoch nezávislých medzinárodných hodnotení vysokých škôl za posledný rok zaradená medzi 250 škôl s najvyšším hodnotením na svete a má trvalý pobyt na území SR.

Kratšia externá forma štúdia

Novelou sa má skrátiť aj externá forma štúdia. Denné štúdium trvá päť rokov, rovnaký čas má trvať aj externé štúdium. Podľa rezortu školstva aplikácia rozlišovania štandardnej dĺžky štúdia podľa formy sa v praxi ukázala ako neefektívna.

Prijatá novela rieši obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a docentov výberovým konaním, ktoré je verejné. Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo docenta. Na základe novely sa zavádzajú aj výkonnostné zmluvy uzatvárané medzi ministerstvom a príslušnou vysokou školou s cieľom zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR