V Banskobystrickom a Žilinskom kraji majú stredoškoláci najväčší záujem o odbor mechanik

Foto: Pixabay.com

Duálne vzdelávanie predstavuje kombináciu teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa

V Banskobystrickom kraji majú z ponuky 21 odborov v systéme duálneho vzdelávania žiaci najväčší záujem o odbory mechanik – mechatronik, mechanik strojov a zariadení a mechanik – nastavovač. Naopak, najmenší záujem v kraji je o čašníka, servírku a cukrára, pekára.

Spomedzi 37 ponúkaných odborov v Žilinskom kraji majú žiaci najväčší záujem o odbor mechanik – nastavovač. Najmenší záujem je o odbor cukrár.

Dve súkromné stredné školy

Železiarne Podbrezová a.s. sú zriaďovateľom súkromných škôl. Ide o Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku a gymnázium. „Do systému duálneho vzdelávania sme sa formálne zapojili v roku 2017, a teda máme tam zaradených všetkých žiakov prvého a druhého ročníka. Spolu 103 žiakov v študijných odborov mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, hutník operátor a v učebnom odbore obrábač kovov,“ povedala za zriaďovateľa vedúca odboru personalistiky a miezd Železiarní Podbrezová a.s. Mária Demianová.

Absolventi nie sú vyškolení pre potreby praxe

Podbrezovské železiarne sa stali zriaďovateľom strednej školy práve preto, že absolventi, ktorých ponúka trh práce nie sú vyškolení pre potreby praxe. Preto nastavili vlastné pravidlá, dnes definované ako duál a môžu tak odborný výcvik žiakov usmerňovať za pomoci inštruktorov z praxe tak, aby žiak po skončení školy bol pripravený.

„Sme so žiakmi spokojní. Samozrejme, že sú lepší aj horší, ale v každom je potenciál. Práve odborná prax vo firme odhalí nielen to, na čom treba popracovať, ale aj jeho budúce najvhodnejšie pracovné zaradenie vo firme. Je to jediná možná cesta, ako si zabezpečiť budúcu kvalifikovanú pracovnú silu,“ povedala Demianová.

V podniku ako tretiaci

V rámci systému duálneho vzdelávania prváci a druháci absolvujú odborný výcvik v dielňach a odborných učebniach školy. Do podniku prídu na odborný výcvik od septembra budúceho roka ako žiaci tretieho ročníka.

Žiaci do firmy prichádzajú spolu s majstrom odbornej výchovy ( momentálne ich je sedem ) na vopred určené pracoviská. Majú svoje šatne, pridelených inštruktorov ( momentálne je to okolo 230 zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. a 11 koordinátorov – hlavných inštruktorov ) a cirkulujú po pracoviskách podľa učebných osnov.

Neustály dozor inštruktora

„Od prvého dňa odborného výcviku sa snažíme o to, aby si žiak zvykal na režim práce vo fabrike. Žiaci majú spoločné šatne so svojimi inštruktormi priamo na prevádzkach. Po prvotnom oboznámení a poučení sa s BOZP na pracovisku,  žiaci pracujú pod neustálym dozorom inštruktora,“ vysvetlila Demianová.

Ako ďalej povedala Demianová, každé ráno prebieha zvyčajne oboznamovanie sa s úlohami na celý deň. „Potom nasleduje rozdelenie úloh a zadanie prác. Majster odbornej výchovy kontroluje, či žiaci vykonávajú práce v súlade s učebnými osnovami a BOZP, ako rýchlo a ako kvalitne si vedia osvojiť nové vedomosti a pracovné zručnosti,“ dodala.

Na základe hodnotenia práce žiaka inštruktorom, žiaka potom klasifikujú. V prípade, ak žiak vymešká hodiny odborného výcviku je povinný preukázať svoju neprítomnosť nielen majstrovi odborného výcviku, ale aj inštruktorovi.

Na záver vyučovacieho dňa inštruktor zhodnotí výkon žiaka nielen ústne ale aj písomne. Do mesačného výkazu práce žiaka zapíše a zhodnotí pracovnú činnosť v daný deň spolu s jeho hodnotením. „Raz za kvartál prebieha tzv. overovanie získania teoretických vedomostí a praktických zručností, na ktorých sa zúčastňujú aj hlavní inštruktori (spolu s majstrami odbornej výchovy), aby vedeli posúdiť nielen žiakov,ale aj inštruktorov,“ uzavrela Demianová.

O 400 žiakov viac

V novom školskom roku 2018/2019 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1 615 žiakov, čo je oproti minulému roku o 400 viac.

Vďaka schváleniu novely zákona o odbornom vzdelávaní majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka. „Počet žiakov ešte narastie. Projekt funguje tretí rok a momentálne sa u zamestnávateľov vzdeláva 4 000 žiakov,“ povedal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec.

Na Slovensku dominuje strojárstvo a automobilový priemysel

Najviac zapojených žiakov a škôl v duálnom vzdelávaní má Trenčiansky kraj. Po ňom nasleduje Žilinský kraj. Z odborov dominuje strojárstvo a automobilový priemysel.

„Máme záujem rozširovať duálne vzdelávanie aj do sektorov, ktoré sú v zahraničí bežné, ale u nás nie. Už sme dohodnutí s niektorými bankami, ktoré majú záujem, aby si vychovávali budúcich zamestnancov. Pripravujeme nový študijný odbor bankový úradník. Napredujeme aj v oblasti IT technológií. Máme pripravené tri nové odbory, ktoré budú reagovať na potreby zamestnávateľov v oblasti IT,“ povedal Němec.

Cieľom je 12 000 žiakov

Do roku 2020 by malo byť do duálneho vzdelávania zapojených 12 000 žiakov. Na splnenie tohto cieľa je podľa projektového manažéra Národného programu Duálne vzdelávanie Milana Kuzmu potrebné „posilniť propagáciu, aby mali rodičia aj žiaci lepšiu predstavu o čom duálne vzdelávanie je“. Ako dodal, je potrebné sa viac venovať žiakom základných škôl, lebo tam sa duálne vzdelávanie začína.

Najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí

Duálne vzdelávanie predstavuje kombináciu teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa. Systém, ktorý na Slovensku funguje od roku 2015, sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí. Duálne vzdelávanie je kľúčovým faktorom úspešnej hospodárskej politiky vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom