Vysokoškoláci vnímajú sexuálne obťažovanie citlivejšie, predchádzať by sa mu malo adekvátnymi opatreniami

Foto: ilustračné, Getty Images

Viac ako polovica vysokoškolákov si myslí, že by vedenie ich školy malo prijať adekvátne opatrenia na predchádzanie sexuálnemu obťažovaniu. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie.

Výskumníčka národného projektu Veronika Valkovičová podotkla, že antidiskriminačný zákon zakazuje sexuálne obťažovanie ako prejav neférového a nerovnakého zaobchádzania.

Zdôverila sa tretina študentov

Zároveň poukázala na to, že zákon inštitúciám, akými sú aj vysoké školy, ukladá povinnosť prevencie a aktívneho riešenia problému priamo tam, kde vznikol.

O výsledkoch výskumu informovala v tlačovej správe manažérka komunikácie národného projektu Viera Böttcher.

Do výskumu sa zapojilo 1 621 študentov slovenských vysokých škôl, pričom z hľadiska pohlavia, vzorku tvorilo 60 percent žien, 37 percent mužov a menej než jedno percento transrodových osôb.

Zo všetkých študentov, ktorí zažili nejaký prejav obťažujúceho správania, sa s touto skúsenosťou niekomu zdôverila jedna tretina.

Verejné tajomstvo

Najčastejšie o svojich skúsenostiach hovorili so svojimi najbližšími, ako sú rovesníci, partneri či členovia rodiny.

Vedeniu školy sa zdôverovali veľmi zriedkavo, ich skúsenosti tak podľa výskumu zostávajú na úrovni súkromného problému alebo sú „verejným tajomstvom“, ktoré sa šíri v kolektíve.

Böttcher zhodnotila, že najzásadnejším zistením bolo, že v jednom percente prípadov sa na škole začalo aj nejaké formálne konanie proti páchateľom obťažovania.

„Táto informácia však nie je prekvapením, ak zohľadníme, že študenti a študentky informujú o svojich skúsenostiach s obťažovaním vedúce zamestnankyne a zamestnancov len veľmi zriedkavo. Zároveň platí, že je pravdepodobnejšie, že sa študentka alebo študent obráti na vedenie, ak zažije invazívne konanie, ako napríklad sexuálne vydieranie,“ vysvetlila.

Znevažujúce vtipy a komentáre

Sexuálne vydieranie podľa výskumu zažili tri percentá študentov. Oveľa častejšie boli napríklad znevažujúce sexuálne vtipy a komentáre či opakované pozývanie na schôdzky a nevyžiadané dotyky.

Böttcher priblížila, že medzi najčastejšie dôvody, prečo sa poslucháči vysokých škôl neobracajú na vedenie, sa objavila odpoveď, že nepovažovali svoju skúsenosť za dostatočne závažnú.

Výskum však preukázal, že medzi študentmi panuje značné scitlivenie v oblasti sexuálneho obťažovania, napríklad sexuálne poznámky od vyučujúcich sú prejavom sexuálneho obťažovania podľa 70 percent všetkých opýtaných.

„Prichádzame tak k záveru, že mnohé prejavy obťažujúceho správania, na ktoré sme sa študentiek a študentov dopytovali, sú nimi samotnými vnímané ako sexuálne obťažovanie. No zároveň toto správanie pociťujú ako bežné vo vysokoškolskom prostredí a vysvetľujú si ho ako ich súkromný problém, ktorý musia prekonať sami/y,“ upozornila Valkovičová.

Vedenie nemusí mať ani tušenie

Vníma, že aj tie najinvazívnejšie prejavy sexuálneho obťažovania tak zostávajú nevypovedané a vedenia vysokých škôl ani nemusia tušiť, že sa niečo také deje.

Ako prvý krok školám odporúča reflexiu toho, do akej miery majú efektívne nastavené procesy riešenia sexuálneho obťažovania a ako sú otvorené sťažnostiam zo strany študentiek a študentov

Niektoré z vysokých škôl v ostatnom čase reflektovali nedostatok nástrojov na riešenie problému sexuálneho obťažovania.

Národný projekt s niekoľkými školami spolupracuje a poskytuje pedagógom bezplatné odborné vzdelávanie.

UK prijala vnútorný predpis

Napríklad Univerzita Komenského (UK) v Bratislave na konci minulého roka prijala nový vnútorný predpis, ktorým odsudzuje prejavy sexuálneho obťažovania zo strany členov akademickej obce.

Tiež udelila fakultám možnosť stanoviť osoby, ktoré budú prijímať podnety špecifických porušení etického kódexu UK, akým je aj sexuálne obťažovanie.

„Vytváranie a posilňovanie nediskriminujúceho a bezpečného prostredia pre všetkých členov a členky akademickej obce – tak vyučujúcich, ako aj študujúcich – považujem za nesmierne dôležité pre predchádzanie sexuálnemu obťažovaniu v akademickom prostredí. Zároveň treba povedať, že úsilie a takéto prostredie si vyžaduje zavedenie viacerých konkrétnych opatrení a použitie vhodných nástrojov,“ uviedla k danej téme prodekanka Filozofickej fakulty UK Mariana Szapuová.

Ako dôležité vníma, aby akademické inštitúcie vo svojich príslušných dokumentoch, najmä v etických kódexoch, explicitne deklarovali nulovú toleranciu voči tomuto nežiaducemu javu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Mariana SzapuováVeronika ValkovičováViera Böttcher
Firmy a inštitúcie UK Univerzita Komenského v Bratislave