Pacienti ocenili najlepších lekárov aj sestry

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Laureáti cien Môj lekár a Moja sestra
Foto: MZ SR

V rámci Tretej celoslovenskej pacientskej konferencie udelila Asociácia na ochranu práv pacientov SR mimoriadne ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ desiatim zdravotníkom z oboch kategórií.

Vôbec po prvýkrát odovzdala aj špeciálnu cenu verejnosti na základe výsledkov hlasovania na stránke asociácie.

Verejnosť ocenila Alenu Kellnerovú a Mariána Rošáka

Na ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ nominovali svojich favoritov členské pacientske organizácie AOPP. Na júnovom stretnutí päťčlenná porota menovaná predsedníctvom AOPP napokon rozhodla o udelení ocenenia 10 lekárom a 10 sestrám za ich obetavú prácu a prínos pre pacientov.

Spomedzi ocenených napokon mohla vybrať svojich víťazov aj široká verejnosť, ktorej sympatie získali Marián Rošák a Alena Kellnerová.

Ocenenia si zdravotníci prebrali počas Tretej celoslovenskej pacientskej konferencie z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej.

Ocenení v kategórií „Môj lekár“

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

– na ocenenie navrhlo OZ Slovak Crohn Club

Pracuje ako gastroenterológ v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a v súkromnom Gastroenterologickom centre Ružinov. Svoje bohaté medzinárodné skúsenosti, ktoré získal počas štúdia a neskôr aj prácou v zahraničí, využil pri zakladaní IBD centra na Slovensku. Je autorom a spoluautorom viac ako 60 vedeckých prác o črevných zápalových ochoreniach v popredných svetových časopisoch a 3 odporúčaní Slovenskej Gastroenterologickej spoločnosti pre liečbu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.

Ako člen medzinárodného tímu pripravuje tiež medzinárodné odporúčania Európskej organizácie pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu. V rámci spolupráce s OZ Slovak Crohn Club vydal prvú knihu pre pacientov s týmito ochoreniami a vytvoril tiež webovú stránku Cronika, v rámci ktorej pravidelne odpovedá pacientom na ich otázky. Vďaka pánovi profesorovi prekonali pacienti s Crohnovou chorobou už mnoho úskalí.

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc, FRCP

​- na ocenenie navrhlo OZ Liga proti reumatizmu na Slovensku

Pán profesor pôsobil 27 rokov na poste riaditeľa Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch a od roku 1990 ako zakladajúci, neskôr ako čestný predseda Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Celý svoj aktívny život venoval pacientom a počas svojej praxe zaviedol v liečbe reumatických ochorení mnoho nových terapeutických inovácií.

Pánovi profesorovi patrí veľká vďaka a úcta pacientov za to, že stoja na nohách, zvládajú každodenné aktivity a majú silnú pacientsku organizáciu, ktorá ich vzdeláva a pomáha im zvládnuť ťažké chvíle. Na konte má bohatú publikačnú činnosť v domácich, aj zahraničných časopisoch, organizovanie a aktívnu účasť na mnohých odborných podujatiach. Je držiteľom viacerých významných ocenení – Radu Ľudovíta Štúra, ktorý prepožičiava prezident Slovenskej republiky, či zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorú získal za svoju aktívnu prácu v oblasti medicíny.

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc. PhD.

​- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP)

Pán profesor patrí medzi vedúce osobnosti súčasnej slovenskej medicíny, osobitne v odboroch klinická farmakológia a hepatológia. Pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave ako vysokoškolský profesor a výkonný lekár – internista, klinický farmakológ a hepatológ. Zároveň sa venuje lekárskej a zdravotníckej etike a bioetike, a tiež zdravotníckej a vedeckej legislatíve. Je prednostom Ústavu zdravotníckej etiky SZU a dlhoročným členom a opätovným predsedom Etickej komisie MZ SR.

Je členom a funkcionárom lekárskych vedeckých a odborných spoločností i vysokých expertných komisií na Slovensku, aj v zahraničí, často ako delegovaný zástupca SR. Za svoj vedecký prínos a rozsiahlu prednáškovú, publikačnú, organizačnú a vedecko-popularizačnú činnosť získal významné domáce, aj medzinárodné ocenenia. Dlhé roky sa venuje vzdelávaniu pacientov a podpore pacientskych organizácií. Je odborným garantom projektu Asociácie na ochranu práv pacientov „Lieky s rozumom“. Mnohí pacienti poznajú pána profesora ako výnimočne erudovaného lekára so silnými etickými zásadami a dobrým srdcom, ktorý má pre nich vždy čas, cennú odbornú radu i dobré slovo.

MUDr. Marián Rošák, MPH

​- na ocenenie navrhla Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán

Už 15 rokov pomáha pacientom na septickom oddelení FN L. Paustera v Košiciach. Ako vedúci lekár ošetruje pacientov s chronickými ranami a dekubitmi nielen vo svojej ambulancii, ale navštevuje ich aj nad rámec možností stanovených v zákone – v domácom prostredí, v zariadeniach sociálnych služieb. Ako sám hovorí: „Bolesť  pri  chronických ranách, preležaninách je veľmi silná a starostlivosť potrebuje mnoho zmien. Úlohou odborníkov a celej spoločnosti je ich čo najskôr presadiť.“

Je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre hojenie rán, členom dozornej rady a EWMA (European wound Management Association). Dlhé roky prednáša o hojení chronických rán a dekubitov a o podtlakovej terapii, ktorú zaviedol do liečebného procesu pacientov. Je spoluautorom niekoľkých publikácií, angažuje sa vo vzdelávacích programoch na prevenciu a hojenie chronických rán a zasadzuje sa o vytváranie pilotných centier.

MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.

​- na ocenenie navrhlo Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Lekár, chirurg, onkológ, športový lekár, pedagóg aj manažér. Rodák z Turca, žijúci v Martine, dlhých 47 rokov zasvätil chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. Väčšinu svojho profesijného života sa snaží pomáhať ľuďom so stómiou. Pred 28. rokmi založil ILCO klub stomikov v Martine a bol spoluzakladateľom Slovenského združenia stomikov SLOVILCO, kde pracuje ako predseda Rady odborníkov. Je organizátorom Celoslovenských dní stomikov s medzinárodnou účasťou. Vďaka nemu patrí Slovensko k tým málo krajinám, ktoré poznajú počet takto postihnutých ľudí (8 600).

V roku 2011 vydal vlastnú monografiu Stómie a stomici. Ide o prvú knižnú publikáciu takéhoto zamerania, ktorá vyšla na Slovensku. Obsahuje komplexné údaje o stomickej problematike, ktorej sa doteraz v odbornej literatúre nevenovala pozornosť. Stomici ho vnímajú ako lekára, ktorý ich aj napriek časovému stresu nikdy neodmietol, vždy im poradil a hľadal ten najlepší spôsob pomoci pri ich neľahkom živote s vývodom. Má za sebou viac ako šesťtisíc operácií. Vybudoval onkodispenzár chirurgických pacientov, založil mamologickú komisiu, zaviedol do praxe kryochirurgiu a vyšetrovanie Sentinelovej uzliny. Predniesol 194 prednášok doma i v zahraničí, vydal 126 publikácií, je spoluautorom 5 monografií. Absolvoval viaceré študijno – pracovné pobyty v zahraničí.

Je členom viacerých odborných spoločností. 32 rokov odpracoval ako lekár RZP, 33 rokov ako lekár – dobrovoľný člen HS, športový lekár SZĽH. Od roku 2011 pracuje v Centre pomoci LPR Martin ako onkochirurg na linke pomoci. Za jeho bohatú odbornú, dobrovoľnícku a športovú činnosť je držiteľom viacerých ocenení – Dar roka Slovenskej humanitnej rady (1996), bronzová, strieborná a zlatá medaila SLS (1997, 2007, 2017), cena dobrovoľníka mesta Martin (2014), cena mesta Martin (2018) a mnohé ďalšie.

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

​- na ocenenie navrhlo OZ Viktorky

Je medicínskym autorom a realizátorom projektu prvej špecializovanej nemocnice pre diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v Slovenskej republike. Od otvorenia Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici v roku 2010 pracuje vo funkcii primára. Pod jeho vedením získalo zariadenie členstvo v medzinárodnej organizácií špecializovaných prsníkových centier SenoNetwork. Absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty zamerané na nádorovú a rekonštrukčnú chirurgiu prsníka, je medzinárodne uznávanou lekárskou kapacitou, vyhľadávaným onkochirurgom, ale predovšetkým ľudským a empatickým človekom.

Napriek vysokej pracovnej vyťaženosti si vždy nájde čas na stretnutie a podporu onkologických pacientiek. Do klinickej praxe zaviedol techniku biopsie sentinelovej uzliny, onkoplastické postupy v konzervatívnej chirurgii prsníka, špecializuje sa na nové techniky chirurgického riešenia nehmatných nádorov prsníka, bezprostredných i odložených rekonštrukcií prsníka. Je členom viacerých odborných spoločností na pôde Slovenska, aj v rámci Európy. Má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť.

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

​- na ocenenie navrhlo OZ Slovenský zväz sclerosis multiplex (SM)

Od ukončenia štúdia pracuje na 2. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde dodnes pôsobí ako vedúci lekár Centra pre liečbu SM. V rámci efektívneho a komplexného manažmentu pacientov sa snaží previezť ich od samotného diagnostikovania ochorenia cez komunikáciu, jednotlivé vyšetrenia, nasadenie vyhovujúcej liečby až do úspešného ustálenie zdravotného stavu.

Aktívne a ochotne sa zúčastňuje odborných podujatí venovaných téme sclerosis multiplex, no prednáša aj na stretnutiach a seminároch pre pacientov. Venuje sa tiež výskumnej a publikačnej činnosti a výučbe študentov LFUK. V súčasnosti je jednou z ambasádoriek projektu Neskrývaj sa, odhoď predsudky, ktorého cieľom je osveta medzi širokou verejnosťou v téme sclerosis multiplex.

Doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

​- na ocenenie navrhlo OZ Diabetikinfo.sk

Je primárkou Detského oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n.o. Ľubochňa. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných odborných konferencií z oblasti diabetológie, endokrinológie a pediatrie. Pani docentka pomáha pacientskym združeniam a organizáciám, ktoré sa venujú ochoreniu diabetes mellitus I. typu.

Pacienti ju opisujú ako  lekárku, ktorá je nie len erudovanou odborníčkou, ale predovšetkým človekom otvoreným diskusii a ochotným individuálne poradiť pacientom a rodičom detí s diabetom I. typu, ako čo najlepšie zvládnuť život s týmto ochorením plnohodnotne a s čo najmenšími obmedzeniami.  Docentka Čiljaková definovala štandardy pri manažmente DM1 pre detských pacientov a je uznávanou autoritou pri liečbe inzulínovou pumpou, používaní Bolus wizard a kontinuálneho monitoringu glukózy.

Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., MPH

​- na ocenenie navrhla Asociácia Marfanovho syndrómu

V súčasnosti pracuje vo funkcii primára na Oddelení klinickej genetiky Novapharm, s.r.o., Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava. Jeho genetické pracovisko v Bratislave má roky otvorené dvere pre každého pacienta s Marfanovým syndrómom z celého Slovenska. Je špecialista na prenatálnu diagnostiku a patrí medzi prvých popredných lekárov, ktorí zaviedli do praxe asistované tehotenstvo aj pre pacientky s touto diagnózou. A práve tehotným ženám s Mafanovým syndrómom venuje pán docent mimoriadnu starostlivosť. Vďaka tomu, že je pre nich na telefóne 24 hodín denne, zachránil život už mnohým.

O tom, že pacient je pre pána docenta na prvom mieste, svedčí aj fakt, že je spoluzakladateľom dvoch pacientskych platforiem – Asociácie Marfanovho syndrómu a Slovenského hemofilického združenia. Pre pacientov s Marfanovým syndrómom vyvíja obrovskú snahu, aby získali invalidizáciu a štatút ťažko zdravotne postihnutej osoby. Svojou publikačnou a prednáškovou činnosťou, ako aj rozhovormi v médiách, sa usiluje o osvetu odbornej, aj laickej verejnosti.

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

​- na ocenenie navrhlo OZ Liga zdravia

V Poliklinike Remedium s.r.o. v Bardejovských Kúpeľoch pôsobí už od roku 2010 v rámci internej ambulancie so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene. K téme prevencie obezity a chorôb pečene vydala viacero odborných publikácií, ale aj edukačných materiálov pre pacientov. Pani docentka sa podieľala na organizovaní viacerých interdisciplinárnych celoslovenských konferencií s medzinárodnou účasťou a odprednášala viac ako 260 prednášok na domácich, aj zahraničných vedeckých odborných podujatiach.

Vždy sa ochotne podelila o svoje vedomosti, skúsenosti aj so svojimi pacientmi, a preto v máji 2012 vytvorila pracovisko pre nefarmakologickú liečbu obezity. V rámci neho absolvovali redukčné pobyty pacienti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorí s vďakou a láskou na pani docentku spomínajú. Zaslúžila sa o zavedenie metódy tranzientnej elastografie ako nebolestivej náhrady biopsie pečene v Bardejovských Kúpeľoch ako druhej na Slovensku.

Ocenení v kategórii „Moja sestra“

PhDr. Anna Macková, MPH dipl. s.

​- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP)​

Doktorka Macková zasvätila svoj život zdravotníctvu. Roky pracovala ako sestra pri lôžku, neskôr ako krajská sestra Banskobystrického samosprávneho kraja. Pacienti vedia, že ak jej zaklopú na dvere kancelárie na VÚC, urobí maximum, aby ich sťažnosti, či návrhy na zmeny v činnosti odboru alebo v právnych predpisoch padli na úrodnú pôdu.

Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ako aj Občianskeho združenia pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Počas svojej praxe sa zúčastnila mnohých odborných konferencií a seminárov, a na pôde VÚC a MZ SR zorganizovala v prospech pacientov viaceré projekty.

PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

​- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP)

Už 25 rokov sa v Univerzitnej nemocnici L. Paustera v Košiciach stará o pacientov, kde od roku 2009 zastáva funkciu vedúcej sestry Kliniky úrazovej chirurgie. Práve jej pracovisko, ktoré sa neraz spája s mnohými ťažkými úrazmi a nešťastiami, ju naučilo, že neexistuje slovo „nedá sa“ a vždy treba hľadať možnosti, ako pacientom pomôcť. Svojou odbornosťou a ľudským prístupom sa stala vzorom pre mnohé kolegyne a kolegov.

Počas svojej praxe sa nikdy neprestala venovať vzdelávaniu, osobnému rozvoju, či prednáškovej činnosti na pracovisku, ale aj na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Osvojila si mnoho teoretických vedomostí a praktických skúseností, ktoré zaviedla do praxe, a vďaka ktorým sa Klinika úrazovej chirurgie v Košiciach stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku.

Mgr. Viera Priesolová ​

– na ocenenie navrhlo OZ Slovenský zväz sclerosis multiplex (SM)

Už 28 rokov je verná svojej práci na Neurologickej klinike v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde zastáva pozíciu vrchnej sestry. Vyučuje na Fakulte zdravotníctva predmet Ošetrovateľské techniky. Svojim študentom pomáha nielen pri získavaní teoretických znalostí, ale ich učí aj praktickým zručnostiam ako mentorka na neurologickej klinike. Neustále sa vzdeláva a nové poznatky sa snaží odovzdať nielen budúcim zdravotníkom, ale aj svojim kolegyniam, kolegom a pacientom. V ÚVN v Ružomberku organizuje semináre pre sestry, zdravotníkov a pacientov zamerané na problematiku stravovania pacientov, dezinfekcie, upratovania, dodržiavania právnych predpisov, prevozu pacienta na vyšetrenia, či nových trendov v liečbe neurologických ochorení.

Na prácu s pacientmi s SM sa špecializuje už 18 rokov. V rámci spolupráce s pacientskymi združeniami učí pacientov zručnosti pri aplikácii injekčnej liečby INF, edukuje pacientov a rodinných príslušníkov o priebehu ochorenia, o liečbe, o sociálnom zabezpečení, o rehabilitácii, ale aj o každodenných prekážkach, ktoré toto ochorenie prináša. Za svoje zásluhy v oblasti zdravotníctva získala v roku 2010 cenu primátora mesta Ružomberok a v roku 2012 ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni Sestra – manažér.

Mgr. Stanislava Oravcová

– na ocenenie navrhlo OZ Slovak Crohn Club

Pracuje ako vrchná sestra v Gastroenterologickom centre Ružinov v Ružinovskej poliklinike v Bratislave, kde poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s ochorením tráviaceho traktu. Počas špecializovaných odberov, endoskopických vyšetrení, či pri opakovanom podávaní biologickej liečby IBD pacientom k nim pristupuje nielen odborne, ale predovšetkým láskavo a ľudsky.

S OZ Slovak Crohn Club aktívne spolupracuje už 10 rokov. Za ten čas pomohla mnohým pacientom nakontaktovať sa na odborníkov, ale aj na pacientov, ktorí riešia rovnaký zdravotný problém ako oni sami. Jej práca rozhodne nekončí za dverami gastroenterologickej ambulancie. Práve naopak, vždy sa snaží pacientom poskytnúť maximum informácií, ktoré by im mohli pomôcť viesť kvalitný a plnohodnotný život aj s náročnými ochoreniami, akými sú Chrohnova choroba, či ulcerózna kolitída.

Mgr. Roman Flamík

​- na ocenenie navrhlo OZ Liga proti reumatizmu na Slovensku

Ako manažér ADOS 4LIFE s.r.o. sa pričinil o dostupnú a kvalitnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov z okolia miest Senice a Myjavy. Jeho práca je pokračovaním po zosnulej PhDr. Božene Nemravovej, ktorá zriadila v Senici prvú ADOS. Pán magister Flamík nielen že zabezpečuje ďalší chod agentúry, ale aj neustále rozvíja jej služby. ADOS 4LIFE robí výnimočnou aj fakt, že jej pracovníci majú vzdelanie a dlhoročnú prax v urgentnej medicíne, čo sa odzrkadľuje nielen na profesionálnom, ale predovšetkým na ich ľudskom prístupe.

K pacientom v domácom prostredí prichádzajú vždy materiálne vybavení a zorientovaní v ich ochorení a potrebách. Plánované návštevy majú vopred dohodnutý časový harmonogram, ktorý je dodržiavaný s nevídanou presnosťou. Obdivuhodný je tiež spôsob elektronickej a telefonickej komunikácie, flexibilnosť, čo zaručuje nielen samotnú organizáciu práce, ale aj vzájomnú zastupiteľnosť pracovníkov ADOS.

Mgr. Mária Hermanová, DiDS

– navrhlo OZ Malíček​

Magistra Hermanová pracuje už 40 rokov na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, kde od roku 1996 zastáva pozíciu vedúcej sestry. Je členkou rady regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a k lepšej kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti prispela tiež vypracovaním ošetrovateľských štandardov v spolupráci s MZ SR. Mimo svojich pracovných povinností sa angažuje v dobrovoľníckych aktivitách, o čom svedčí aj jej 25-ročné pôsobenie v rade OZ Nedonosené dieťa, či práca v OZ malíček. Vo svojej praxi sa snaží nielen svedomito a citlivo pristupovať k malým pacientom, ale aj vytvárať podmienky pre spoluprácu medzi zamestnancami kliniky a rodičmi.

Ľubica Figurová

​- na ocenenie navrhlo OZ Lymfoma Slovensko

Je zdravotnou sestrou na oddelení ambulantnej chemoterapie Národného onkologického ústavu v Bratislave. Vďaka jej odbornému a ľudskému prístupu je medzi pacientmi obľúbená a známa tiež ako sestra, ktorá vie najlepšie pichnúť kanylu s úsmevom, a to aj pri vysokom pracovnom zaťažení. Vždy si pacientov vypočuje, ochotne im poradí, psychicky podporí v ich boji so zákernou chorobou.

Pani Figurová sa pravidelne zúčastňuje odborných seminárov a stretnutí na národnej úrovni, neustále sa zaujíma o novinky v liečbe onkologických pacientov, ktoré sa snaží prenášať do praxe a odovzdáva svoje poznatky mladším kolegyniam. Za svoju prácu bola v roku 2004 ocenená riaditeľom NOÚ. O tom, že ľudský život má pre ňu nevyčísliteľnú hodnotu, svedčí aj fakt, že bola pravidelným darcom krvi a krvných doštičiek

Beata Bachová

​- na ocenenie navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Ako zdravotná sestra na II. Internej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity – HEGITO v Banskej Bystrici sa špecializuje na pacientov s chronickou vírusovou hepatitídou B a C. Napriek psychickej a fyzickej náročnosti svojho povolania je v práci s pacientmi zanietená, pomáha im čo možno najlepšie zvládnuť ich ochorenie, navštevuje resocializačné zariadenia a pracuje s pacientmi pred a po transplantácii pečene.

Svojím prístupom a efektívnym manažmentom tiež výrazne prispieva k rýchlejšiemu administratívnemu vybaveniu schválenia potrebnej liečby. Jej aktivity smerujú predovšetkým k včasnému záchytu a efektívnej liečbe vírusovej hepatitídy. Spolupodieľa sa na príprave prezentácií odborníkov z II. Internej kliniky, zapája sa do prospektívnych, ako aj retrospektívnych štúdií, aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a realizuje sa tiež na pôde OZ Šanca pre pečeň.

Bc. Zuzana Antolová

– na ocenenie navrhlo OZ Diabetikinfo

Pracuje ako ambulantná a edukačná sestra na detskom oddelení v NEDÚ n.o. v Ľubochni. Detskí pacienti ju majú radi pre jej ľudský prístup, rodičia zase oceňujú skvelý manažment, ktorý šetrí nielen čas, ale aj vytvára dostatok priestoru na osobnú konzultáciu s lekárom. Spolu s pani doc. Čiljakovou zavádzajú na oddelení nové trendy liečby detských pacientov s ochorením diabetes mellitus I. typu.

Pani Antolová pracuje aktívne s výstupmi z inzulínovej pumpy, sťahuje z nej dáta a pripravuje výstupy zo systému guardian connect. Aktívne sa zúčastňuje nielen odborných konferencií, ale aj rekondičných, či edukačných pobytov pre rodičov a deti s diabetom I. typu a radí rodičom, ako a do ktorých projektov sa zapájať, aby mali šancu na úspešné zvládnutie ochorenia svojho dieťaťa.

Bc. Ľubica Procházková

– navrhla Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku​

Pracuje ako zdravotná sestra v Imuno-alergologickej ambulancii a v centre Downovho syndrómu, aj ako zástupkyňa vedúcej sestry Polikliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Svoj život zasvätila práci s deťmi s Downovým syndrómom pred 15 rokmi. Je členkou predsedníctva občianskeho združenia Trizómia 21, kde ponúka rodinám odbornú pomoc. Jej láskavý a etický prístup pomáha lepšie zvládať náročné úkony v ambulancii nielen samotným ťažko postihnutým deťom, ale aj ich rodičom. Rodičia detí s Downovým syndrómom zase oceňujú jej organizačné schopnosti pri objednávaní termínov na vyšetrenia, vďaka čomu musia stráviť v čakárni naozaj len minimum času, odbornosť a zručnosť pri odberoch krvi u detí.

Pani Procházková bola v uplynulých rokoch členkou organizačného výboru, ktorý organizoval niekoľko konferencií o Downovom syndróme. Spolupracovala tiež na viacerých výskumno-vedeckých projektoch a spolupodieľala sa na vzniku viacerých odborných publikácií venovaných deťom, ktoré prichádzajú na vyšetrenie na ich špecifickú ambulanciu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Andrea KalavskáMária Lévyová
Firmy a inštitúcie AOPP Asociácia na ochranu práv pacientov