Najvyšší kontrolný úrad zistil počas kontroly v Slovenskej inšpekcii životného prostredia prepúšťanie aj napriek chýbajúcemu personálu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Najvyssi kontrolny urad.jpg
Foto: ilustračné, maps.google.com

Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) chýba podľa NKÚ personál, no inšpekcia prepúšťa svojich zamestnancov. Informovala o tom Tamara Lesná zo SIŽP v tlačovej správe.

Z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) zameranej na posúdenie efektívnosti SIŽP za obdobie rokov 2015 až 2019 v oblasti skládok a skládkovania odpadov vyplýva, že SIŽP by mala posilniť aj svoje materiálne zdroje.

Lesná však poukázala, že na základe podkladov pre vypracovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 sú záväzné ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov a výdavkov znížené o 10 percent. V SIŽP tak momentálne prebieha avizované prepúšťanie zamestnancov.

Konečná úspora

Keďže prepusteným zamestnancom prináleží odstupné či odchodné, konečná úspora sa na rozpočte prejaví pravdepodobne ako polovičná. Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo pritom poznamenal, že takéto plošné znižovanie nedáva zmysel a obzvlášť pri SIŽP je v príkrom rozpore aj so samotným programovým vyhlásením vlády na roky 2020-2024.

Napriek tomu že Najvyšší kontrolný úrad v záveroch kontroly formuluje určité odporúčania na zlepšenie činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, všeobecne potvrdil vysokú kvalitu práce, ktorú naši inšpektori vykonávajú a taktiež potvrdil, že pre zlepšenie ochrany životného prostredia je nevyhnutné personálne a materiálne posilnenie inšpekcie,“ povedal Jenčo.

NKÚ vo svojej analýze uviedol, že považuje prácu inšpektorov na úseku integrovaného povoľovania a kontroly, v rámci ktorého je SIŽP správnym orgánom, za mimoriadne náročnú a výrazne kapacitne preťaženú. Preto odporučil SIŽP, aby v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) zvýšila kapacitu ľudských a materiálnych zdrojov.

Urýchlenie a efektivita

Zvýšený počet zamestnancov a materiálnych zdrojov by mohol podľa kontrolórov urýchliť a zefektívniť inšpekčnú a analytickú činnosť. „Dochádzalo by k častejšiemu odberu a analýzam vzoriek odpadu, ako aj odberom a analýzam iných látok ako plynov, priesakových kvapalín a výluhov, prípadne odpadových vôd, produkovaných skládkou odpadu,“ objasnil NKÚ SR.

Inšpekcia životného prostredia by mala podľa kontroly disponovať vlastným vybavením na odber a analýzu vzoriek. SIŽP napríklad nemôže vykonávať vlastné odbery vzoriek a ich analýzy, či preveriť zloženie odpadu pri každej kontrole skládky.

Prijaté legislatívne zmeny

Kontrolóri upozornili aj na viaceré prijaté legislatívne zmeny, ktoré navýšili agendu SIŽP, no inšpekcia nebola personálne posilnená. Napríklad novela zákona o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2020 prikazuje, aby na kontrole boli prítomní aspoň dvaja kontrolóri.

Avšak prirodzené navýšenie počtu inšpektorov sa neudialo. Tiež poukázali, že SIŽP neboli pridelené žiadne peniaze na zabezpečenia ľudských zdrojov spojené s výkonom štátneho dozoru v zmysle zákona o environmentálnych záťažiach, pričom doložka vplyvov k zákonu predpokladala ich navýšenie.

Lesná priblížila, že SIŽP nielen poberá príspevok zo štátneho rozpočtu, ale aj prispieva. Vysvetlila, že pokuty uložené inšpektormi SIŽP sú príjmom Environmentálneho fondu. Minulý rok uložené pokuty v kumulatívnej hodnote presiahli 1,7 milióna eur.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján JenčoTamara Lesná
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRNKÚ Najvyšší kontrolný úradSIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia