V spojených komunálnych a župných voľbách budú môcť voliť aj ľudia v karanténe, voliči však musia splniť jednu podmienku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Voľby, urna, hlasovanie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

V spojených župných a komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia v tomto roku v rovnaký deň a v rovnakom čase v sobotu 29. októbra, sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Voliči v karanténe

Znamená to, že budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. Informuje o tom Ministerstvo vnútra SR v tlačovej správe.

Dôvodom aktivácie zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je, že k 30. septembru 2022 platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Rezort vnútra vydal v tejto súvislosti usmernenia pre okresné úrady a určené obce, ktoré upravuje utvorenie špeciálnej volebnej komisie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia.

Špeciálne volebné komisie

Hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

Špeciálne volebné komisie budú fungovať v 315 špeciálnych volebných obvodoch so sídlom v určených obciach a budú najmenej osemčlenné.

Zoznam určených obcí, ktoré sú sídlom špeciálnej volebnej komisie, je prílohou zákona. Politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej obce, môže do tejto komisie delegovať po jednom členovi.

Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana alebo koalícia starostovi určenej obce najneskôr do nedele 9. októbra, a to listinne alebo elektronicky (emailom). Náhradníka politické subjekty nenominujú.

Povinnosti pre obec

Z uvedeného dôvodu je nutné, aby určená obec najneskôr v pondelok (3. októbra) zverejnila na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie.

Prvé zasadnutie špeciálnej volebnej komisie zvolá starosta určenej obce tak, aby sa uskutočnilo najskôr v pondelok 17. októbra a najneskôr v stredu 19. októbra.

Určená obec je povinná zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej komisie okrem iného respirátory a dezinfekčný prostriedok na ruky a poskytnúť členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržiavať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom.

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ale aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Volič si musí podať žiadosť

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej/mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby.

Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Obec zverejní kontakt na zapisovateľa najneskôr v pondelok (24. októbra) na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku (28. októbra) do 12.00 h.

Volič hlasuje do špeciálnej schránky v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.

Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať