ŠPECIÁL: Ceny PZP môžu budúci rok mierne rásť

Poistenie, PZP, auto
Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona poistené, inak vodičovi hrozí pokuta. Foto: ilustračné, pixabay.com

Ceny povinného zmluvného poistenia sa pred koncom roka výraznejšie nezmenia, od budúceho roka možno očakávať postupný nárast.

Jeseň je typická aj pre každoročné zverejňovanie nových cien povinného zmluvného poistenia (PZP) na nasledujúce obdobie. Poisťovne majú vždy povinnosť zverejniť nové sadzby do konca októbra, a to aj napriek tomu, že sú väčšinou klienti, ktorí platia poistky nie na kalendárny rok, ale na rok technický, teda od momentu kúpy či prepisu auta. Výročný dátum povinného zmluvného poistenia 1. januára má v súčasnosti okolo 20 – 30 % automobilov. „Spravidla ide o staršie automobily, ktoré majú zmluvu PZP aktívnu dlhodobo a ich majitelia nie sú náchylní na zmenu poisťovne. Druhú skupinu takto poistených sú vozidla kúpené koncom roka,“ povedal Ján Farbiak zo sprostredkovateľskej spoločnosti Finvia.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla upravuje zákon, podľa ktorého je ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou vozidla, zodpovedný za všetky spôsobené škody a ich náhradu poškodeným. Uzatvorením PZP tak poistený vlastne prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd na poisťovňu. Mať uzavreté PZP je preto nielen povinné, ale najmä užitočné. V prípade dopravnej nehody zabráni nemalým finančným stratám poisteného.  
Pokuta za nepoistenie
Za nepoistené auto môžete dostať pokutu niekoľkonásobne vyššiu, ako by ste zaplatili za povinnú poistku. Neuzatvoriť povinné zmluvné poistenie je podľa vyjadrení Komunálnej poisťovne krátkozraké. Môže sa síce stať, že dlhodobo nemáte žiadnu nehodu. Ak však nejakú spôsobíte, prípadne ak doklad o zmluve nebudete vedieť predložiť polícii pri rutinnej kontrole, môže vás to vyjsť draho, pretože jazda autom, ktoré nemá povinné zmluvné poistenie sa považuje za priestupok. Poistenie a doklady od poistenia kontroluje polícia. Vodičovi, ktorý si nesplnil zákonnú povinnosť a svoje vozidlo na PZP nepoistil, hrozí pokuta zo strany Obvodného úradu v rozsahu od 16,60 eur až do 3 320 eur. Ak nehodu spôsobí vinník bez poistenia, treba sa obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Pokiaľ je vinník známy, škodu vám preplatia z garančného fondu.
Najbližšie obdobie zrejme bez výkyvov
V segmente PZP je na slovenskom trhu historicky silná konkurencia. V ostatných rokoch sa priemerná výška poistného v poistení motorových vozidiel medziročne mení veľmi nepatrne. „Preto ani výrazné výkyvy v cenách na najbližšie obdobie nepredpokladáme, a to aj napriek faktu, že ceny PZP sú v okolitých štátoch neporovnateľne vyššie,“ povedala manažérka pre neživotné poistenie v Slovenskej asociácii poisťovní Eva Jacková.

Analytik spoločnosti Fincentrum Peter Világi predpokladá, že ceny povinného zmluvného poistenia sa pred koncom roka výraznejšie nezmenia. „Pri žiadnom inom produkte totiž klienti nie sú tak citliví na cenu ako pri PZP. Preto poisťovne k zmenám poistného pristupujú len veľmi opatrne a existujúcim klientom bez škody poistné nemenia vôbec,“ skonštatoval Világi. Okrem toho, koniec roka už nie je podľa analytika tak hektický ako kedysi. Výročia zmlúv sú viac rozložené v priebehu roka. Aj preto viaceré poisťovne nemenia sadzobníky v posledných mesiacoch, ale napríklad vo februári.
Od budúceho roka postupný nárast
Posledných päť rokov sme podľa výkonného riaditeľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imricha Feketeho svedkami postupného znižovania poistného v PZP. Priemerné poistné na jedno motorové vozidlo dosiahlo sumu 117 eur. „Predpokladáme, že pod túto úroveň by už poistné nemalo klesnúť a od budúceho roka očakávame jeho postupný nárast,“ varuje Fekete.

Zmeny niektorých poisťovní v cenách očakáva aj spoločnosť Finvia. „Vo všeobecnosti však platí, že sa neočakáva žiadne plošné navýšenie alebo zníženie cien poistného. Ceny poistného budú upravované skôr pre poistníkov, ktorí spadajú do určitých skupín (vek, okres, objem motora…). V rámci niektorých poisťovní sa dá očakávať zvýhodnenie vodičov, ktorí majú dlhoročný priebeh poistenia bez nehody, naopak priplatiť za PZP by si mohli vodiči vo veľkých krajských mestách, kde je vyšší počet škodových udalosti a mladí vodiči, ktorí sa považujú za rizikovú skupinu,“ povedal Farbiak.
Niekedy je lepšie si priplatiť
V niektorých prípadoch cena PZP pokrýva iba náklady poisťovne na poistnú zmluvu, čo sa môže odraziť v kvalite poistného plnenia. V prípade povinného zmluvného poistenia často rozhoduje u ľudí cena. Niekedy je však lepšie, keď si klient vyberie drahšie poistenie, ale s lepším poistným krytím. „Pokiaľ si klient nie je istý, pre ktorú poisťovňu by sa mal rozhodnúť, finančný sprostredkovateľ by ho mal oboznámiť so všetkými výhodami alebo nevýhodami danej poisťovne,“ doplnil Farbiak.

Napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa neplánuje plošnú úpravu cien PZP. Každá poisťovňa, ktorá ponúka PZP, má podľa Allianzu zo zákona povinnosť stanoviť poistné v takej výške, aby zabezpečila splniteľnosť všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv. ČSOB Poisťovňa uviedla, že ceny pre väčšinu klientov zostanú bez zmeny.
Bonus a malus
Najvýraznejšou zmenou v tomto roku bolo zavedenie systému bonus a malus. „Aj keď neočakávame výraznejší zmeny v sadzobníkoch, škodoví klienti si budú musieť priplatiť,“ skonštatoval Világi. Podľa znenia zákona o povinnom zmluvnom poistení platného od 1. apríla sú totiž poisťovne povinné zohľadňovať pri výpočte poistného celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka. Do poistenia to prinesie podľa Világiho väčšiu spravodlivosť a mohlo by to prispieť aj k väčšej zodpovednosti vodičov na cestách.

Komunálna poisťovňa očakáva pokles poistných udalostí. Podľa ich štatistík až 40 % poistných udalostí sa nemohli stať spôsobom, ktorý uvádzajú v Záznamoch o škodovej udalosti niektorí klienti. Od nového roku, kedy už bude musieť aj Komunálna poisťovňa uplatňovať bonus / malus, firma predpokladá, že podobných špekulantov od nekalých praktík odradia. Už totiž nebude také jednoduché presvedčiť známeho, aby prevzal zodpovednosť za škodu na seba, keďže by tým sám doplatil na nevýhodnejšiu cenu poistného na vlastné vozidlo.

Zákon je však podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov zle nastavený, pretože tento systém má ovplyniť až skutočnosť, či poisťovňa za poisteného zaplatila škodu poškodenému. „V zahraničí je systém bonus / malus závislý od toho, či si voči poistenému niekto uplatnil nárok na poistné plnenie. Zákon nezaviedol jednotnú škálu bonusov a malusov ako je to v zahraničí a každá poisťovňa si môže vytvárať svoj vlastný systém. Čo podľa nášho názoru môže viesť k tzv. bonusovej turistike,“ myslí si Fekete.

Problémy vidí aj Slovenská asociácia poisťovní. Vzhľadom na to, že zákon presne neupravuje, akým spôsobom má poisťovňa pristupovať k uplatňovaniu bonusu a malusu, stratégiu si určuje poisťovňa. „Samotný mechanizmus bonusu a malusu poisťovni dáva možnosť na istú diferenciáciu poistených a tiež príležitosť „postihovať“ vodičov, ktorí spôsobujú viac škodových udalostí, resp. odmeňovať zľavou tých, ktorí majú bezškodovú históriu, teda tzv. bezškodový priebeh,“ povedala Jacková.
Segmentácia
V samotnej segmentácii sa veľké zmeny nepripravujú. Poisťovne skôr bojujú službami navyše. Či už širšou ponukou pripoistení rizík, ktoré sú bežné skôr v havarijnom poistení, lepšími asistenčnými službami alebo najnovšie aj plnením náhrady škody bez odpočítania amortizácie. „Najmä odpočítavanie amortizácie je dlhodobo dôvodom nespokojnosti poškodených pri povinnom zmluvnom poistení a tým aj problémov poistených. Preto túto zmenu osobne považujem za najväčšiu revolúciu v zákonnom poistením od demonopolizácie,“ povedal Világi.

Priestor pre segmentáciu vytvárajú stabilné ceny PZP. Segmentačným kritériom môže byť z tohto hľadiska aj systém bonus malus, ktorý rozlišuje medzi poistenými podľa toho, či sú pre poisťovňu rizikoví alebo nie. Pri znižovaní poisteného sa zužuje priestor pre sofistikovanú segmentáciu. „Predpokladáme, že v budúcnosti sa poisťovne k širšej segmentácii ešte vrátia,“ domnieva sa Fekete.

„Udržíme si osvedčený systém výpočtu ceny poistného na základe parametrov vozidla – objem a výkon motora, vek vozidla a tiež na základe charakteristiky klienta – jeho veku,  okresného mesta jeho bydliska a faktu, či ide o fyzickú osobu alebo podnikateľský subjekt,“ informuje poisťovňa Allianz. Pri súčasnom tlaku na cenu poistenia sa podľa ČSOB Poisťovne bez rozumnej segmentácie už nedá zaobísť. Segmetované poistné ponúka spoločnosť už niekoľko rokov a výraznejšiu zmenu na koniec roka nepripravuje.

„Klientom ale ponúkneme možnosť si k PZP pripoistiť havarijné poistenie rizika,“ uviedla ČSOB Poisťovňa. Podobnou cestou sa vydala aj poisťovňa Generali. Ponúka povinné zmluvné poistenie auta, ku ktorému si môžu klienti pripoistiť osem havarijných rizík. Wüstenrot má napríklad ceny PZP stanovené iba na základe výkonu motora v kilowattoch a veku držiteľa motorového vozidla (≤ 25 rokov alebo viac).
Zmena poisťovne
Klienti, ktorí majú záujem zmeniť poisťovňu, musia najneskôr šesť týždňov pred vypršaním zmluvy podať výpoveď v pôvodnej poisťovni. Poisťovne musia 10 týždňov pred výročným dňom informovať zákazníkov o poistnom na ďalší rok. Tí vďaka tomu získajú takmer mesiac na to, aby sa rozhodli, či ostanú s aktuálnou poisťovňou alebo prejdú k inej. Na platnosť výpovede nie je potrebné uviesť dôvod výpovede.

Ako uviedla Adriana Bandzi zo Slovenskej asociácie poisťovní, zákon o PZP upravuje aj ďalšie spôsoby zániku poistnej zmluvy. Zmluva končí napríklad aj prevodom držby motorového vozidla na inú osobu, vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel, vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, či zmenou nájomcu pri lízingu.

Zákon tiež umožňuje poistnú zmluvu po vzniku škodovej udalosti vypovedať do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. Vtedy je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Poistenie zodpovednosti zanikne aj vtedy, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Výročný dátum zmluvy je vyznačený na bielej a zelenej karte, ktoré klient dostane od svojej poisťovne, spravidla ako doba platnosti. Písomnú výpoveď zmluvy musí klient zaslať do poisťovne. „V prípade ak klient nestihne vypovedať zmluvu 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, poisťovňa má právo výpoveď neakceptovať,“ dodal Farbiak.
Kde sa zákonne poistiť
Povinné zmluvné poistenie poskytuje jedenásť poisťovní.

Pzp.png

Informácie o povinnom zmluvnom poistení v jednotlivých poisťovniach a kalkulačky pre výpočet ceny nájdete tu:

Allianz

Kooperativa

Genertel

AXA

ČSOB Poisťovňa

Generali

Groupama

Komunálna poisťovňa

Union

Uniqa

Wüstenrot poisťovňa

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom