Zákon o výstavbe nadobudne účinnosť až o rok, tým by sa malo predísť kolapsu stavebných konaní

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VD GABČÍKOVO: Odovzdanie ľavej plavebnej komory
Minister dopravy Jozef Ráž. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Povoľovanie stavieb sa má zjednodušiť a skrátiť, nový zákon o výstavbe nadobudne účinnosť o rok neskôr. To je zámerom vládneho návrhu novely súčasného zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý poslanci v utorok posunuli do druhého čítania. O navrhovaných stavebných úpravách rokujú zrýchlene počas jednej schôdze.

Oddialenie zákona pre nepripravenosť povoľovacích procesov

Zákon o výstavbe má byť účinný od 1. apríla 2025 a nie v pôvodne schválenom termíne od apríla tohto roka. Ministerstvo dopravy SR, ktoré novelu stavebného zákona pripravilo, upozornilo, že ak by neprešla, nastal by kolaps stavebných konaní. Zmeny v súčasnom stavebnom poriadku majú byť účinné 31. marca a niektoré časti 1. apríla tohto roka. Súčasťou stavebnej reformy je aj zákon o územnom plánovaní, ten nadobudne účinnosť s určitými zmenami v pôvodnom termíne 1. apríla 2024.

Primárnym podnetom navrhovaných úprav je práve naliehavá požiadavka oddialiť účinnosť zákona o výstavbe pre nepripravenosť povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. K hlavným dôvodom posunu účinnosti zákona o výstavbe o rok patria nepripravenosť integrácie povoľovacích procesov stavieb, ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, časový sklz pri príprave vykonávacích právnych predpisov, ako aj nutnosť opravy chýb a chýbajúcich častí úpravy nadväzujúcej na zákon o výstavbe.

Súvisí s tým aj meškanie formulárov a digitalizácie konaní vo výstavbe a technického vybavenia či nedostatočné personálne obsadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) vyškolenými odbornými zamestnancami pre realizáciu preberaného rozsahu povoľovacích konaní.

Návrh zákona

Podľa návrhu sa má skrátiť príprava stavieb, najmä administratívne posudzovanie vo fáze povoľovania do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe. Cieľom je eliminovať riziko spustenia nepripravených procesov vo výstavbe, v prechodnom období sa majú čo najviac využívať existujúce inštitúty stavebného práva, aby sa nenarušil priebeh konaní na stavebných úradoch.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe je najefektívnejším riešením pre zefektívnenie povoľovacích procesov integrácia existujúcich správnych konaní do jedného bez toho, aby sa zasiahlo do pôsobností stavebných úradov a orgánov štátnej správy, alebo do práv a oprávnených záujmov účastníkov konania.

Doterajšia úprava umožňuje spojiť územné a stavebné konanie iba pre jednoduché stavby, ak sú jednoznačné podmienky ich umiestnenia, pri ostatných stavbách za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Upravuje sa aj zjednodušený rozsah dokumentácie stavby

Návrh rozširuje možnosti pre spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre ostatné stavby aj na podklade „záväzného stanoviska“ príslušného orgánu územného plánovania. Tým sa harmonizuje zákon o územnom plánovaní so stavebným zákonom a inštitút záväzných stanovísk bude možné začať používať aj pred nadobudnutím účinnosti zákona o výstavbe, čím sa môžu orgány územného plánovania pripraviť na jeho budúcu aplikáciu.

Upravuje sa zároveň zjednodušený rozsah dokumentácie stavby pre podanie žiadosti orgánu územného plánovania o „záväzné stanovisko“, ako aj jeho rozsah. Novela tiež umožňuje vykonať integrované povoľovanie súboru stavieb všeobecných a špeciálnych v spoločnom správnom konaní.

Nadväzuje na existujúcu právnu úpravu v tejto oblasti a spája so stavebným konaním aj iné konania potrebné na uskutočnenie stavby. Konanie vedie a rozhodnutie vydá stavebný úrad príslušný na povolenie hlavnej stavby, ostatné stavebné úrady majú v konaní postavenie dotknutého orgánu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Ministerstvo dopravy SRÚrad pre územné plánovanie a výstavbu