Ako motivovať učiteľov pri zavádzaní zmien kurikulárnej reformy?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Učiteľov je potrebné motivovať gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Riaditelia škôl stoja pred výzvou, ako svoje školy a zamestnancov manažovať inak a ako riadiť proces zmien, ktoré od nich žiada nová školská reforma. Aktuálne schválený Štátny vzdelávací program (ŠVP) Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR je súčasťou kurikulárnej reformy, ktorá je jednou z priorít Plánu obnovy a odolnosti SR.

Od septembra 2023 začalo prvých 39 základných škôl vzdelávať svojich prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy sa povinne pripoja a učiť podľa nového ŠVP budú od školského roku 2026/2027.

Happy elementary school teacher in the classroom looking at camera.
gettyimages.com

„Kvalitný vzdelávací systém by mal byť založený na kvalifikovaných, talentovaných učiteľoch, oddaných svojmu povolaniu. Oni sú základné piliere dobrého vzdelávania na Slovensku. Keď sa učitelia budú dostatočne školiť, získajú autonómiu, budeme im dôverovať a budeme sa starať o ich pracovné prostredie a podmienky, to je cesta k zmene v školstve,“ je presvedčená Mgr. Eva Horníková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS).

Ako podporiť učiteľov pri zavádzaní zmien?

„Mnohí sa pýtajú, ako môžeme podporiť učiteľov pri implementácii nových foriem vyučovania? Odpoveďou je hľadanie ďalších možností, ako aktualizovať spôsoby výučby v našich školách. Jednu z efektívnych metód urýchlenia zmien poskytuje online prostredie ako platforma na vzdelávanie učiteľov, ktorá pomôže naplniť ciele nového vzdelávacieho kurikula,“ hovorí Mgr. Eva Horníková, prezidentka ZZŠS a realizátorka projektu Mapa školského know-how, ktorý je online sprievodcom praktických inšpirácií pre riaditeľov škôl.

Na slovenských učiteľov sa teraz bude vyvíjať tlak, aby zmenili štýl učenia, na ktorý boli roky zvyknutí, a preto im treba pomôcť. Ako túto výzvu zvládnu, ukáže až čas. Veľká zodpovednosť okrem nich leží aj na pleciach riaditeľov, ktorí musia celý proces zmeny riadiť. „Mnohých pedagógov čaká aktualizácia výučbových metód a toho, čo sa naučili počas štúdia a roky využívali vo svojej praxi. Kľúčová je momentálne manažérska úloha riaditeľov škôl, ktorí proces zmeny kurikula koordinujú. Vďaka online projektu Mapa školského know-how sa k inšpiratívnym vzdelávacím materiálom jednoducho dostane každý riaditeľ, čím sa uľahčí zavedenie kurikulárnej reformy do praxe v akejkoľvek škole,“ povedal o projekte jeden z jej realizátorov Mgr. Ján Machaj, PhD., riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB.

Worried mature businessman in the office.
Na slovenských učiteľov sa teraz bude vyvíjať tlak, aby zmenili zaužívaný štýl učenia gettyimages.com

Riaditelia škôl musia mať aj dobré manažérske zručnosti

„Riaditelia škôl majú rovnaké manažérske úlohy ako riaditelia podnikov a firiem,“ hovorí Mgr. Eva Horníková z vlastnej skúsenosti. „Musia vedieť pomenovať silné a slabé stránky svojich zamestnancov, jasne určiť víziu a priority svojej školy, vybudovať si podporný tím kolegov, ktorý im pomôže napĺňať ciele vzdelávania. Nové predmety, vyučovanie v blokoch, medzipredmetové vyučovanie, spolupráca učiteľov počas vyučovacej hodiny, podpora sebarozvoja a profesijného rastu učiteľov, to je len niekoľko oblastí, ktoré manažuje každý riaditeľ. Podľa správy Štátnej školskej inšpekcie len tretina riaditeľov a školských koordinátorov pre zavádzanie nového kurikula potvrdila iniciatívu zo strany svojich pedagogických zamestnancov. Bez pomocných nástrojov bude reforma školstva veľmi pomalá,“ dodáva Eva Horníková.

Takmer 80 % riaditeľov uviedlo ako dôvod zapojenia sa do reformy potrebu celkovej zmeny vzdelávania vo vlastnej škole. Žiaci sa tak môžu tešiť na nové spôsoby vyučovania, ktoré im pomôžu uspieť v budúcom osobnom aj pracovnom živote.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRZdruženie základných škôl Slovenska (ZZŠS)