Školská inšpekcia po dvoch rokoch pandémie kontrolovala priebeh maturít, zistila aj nevhodné správanie žiakov

Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) po dvoch pandemických rokoch skontrolovala priebeh externej časti aj písomnej formy maturitných skúšok.

Priebeh maturitných skúšok kontrolovala na štyridsaťjeden gymnáziách a päťdesiatich siedmich stredných odborných školách. Maturitné skúšky na nich absolvovalo viac než 4 600 žiakov a žiačok.

Nedostatky na východe

Inšpekcia na základe kontrol uložila tri odporúčania a štrnásť opatrení. Riaditelia daných škôl boli so zistenými nedostatkami oboznámení. Na svojej stránke to uvádza ŠŠI.

Pri skúmaní pripravenosti škôl na externú časť a písomnú formu maturitnej skúšky sa inšpekcia zameriavala na poskytovanie informácií žiakom, zákonným zástupcom a učiteľom, na úplnosť doručených písomností, ale i na rozdelenie žiakov do skupín či dodržiavanie Pokynov pre školských koordinátorov Maturita 2022, ktoré vydal Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

ŠŠI zistila určité nedostatky v Prešovskom i Košickom kraji, a to pri vymenúvaní predsedov školských a predmetových maturitných komisií Regionálnymi úradmi školskej správy.

Ďalšie nedostatky zachytila pri distribuovaní menovacích dekrétov vymenovaným predsedom. Niektorí z nich tak nemali dokumenty, ktoré by potvrdzovali ich delegovanie na výkon činnosti pri zabezpečovaní maturitných skúšok.

Prišla aj nepovolaná osoba

Pri priebehu a organizácii administrácie testov externej časti maturít ŠŠI kontrolovala najmä to, či boli dodržané pokyny pre administrátorov, školských koordinátorov a predsedov školských a predmetových komisií.

Nedostatky sa podľa jej zistení vyskytli ojedinele. Týkali sa napríklad kontroly materiálov a zadávania úvodných pokynov žiakom či kontroly totožnosti žiakov a správneho vypĺňania záhlavia testov.

Inšpekcia tiež zachytila i nevhodné správanie žiakov, ale aj vstup nepovolanej osoby do miestnosti, kde maturitná skúška prebiehala.

V prípade administrácie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích, druhých vyučovacích a cudzích jazykov a slovenského jazyka a slovenskej literatúry ŠŠI nezaznamenala výraznejšie problémy.

Väčšina škôl dopadla dobre

Nedostatky zachytila pri rozdávaní a zbere príslušných tlačív. Počas hodnotenia úloh s krátkou odpoveďou sa vyskytli chyby pri kontrole vyplnenia záhlaví odpoveďových hárkov.

ŠŠI skonštatovala, že väčšina kontrolovaných škôl mala zodpovedný prístup k realizácii externej časti i písomnej formy maturitných skúšok, no na niektorých školách sa nazhromaždilo viacero nedostatkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŠŠI Štátna školská inšpekcia