Stredná odborná škola veterinárna v Nitre

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

Návštevníka prichádzajúceho do Nitry zo severu víta pri vstupe do mesta budova Strednej odbornej školy veterinárnej. Pozornosť zaujme najmä vysoká, sedemposchodová žltooranžová budova školského internátu s kapacitou 284 miest. Práve vďaka internátu má škola celoslovenskú pôsobnosť a v súčasnosti ju navštevuje 520 žiakov.

Zrekonτtuovan∞ τkolsk∞ internat.jpg
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

História školy siaha až do roku 1960, hoci nová budova školy, na adrese Dražovská 14, začala svoju činnosť až 5. septembra 1967. Škola ponúka žiakom z 50 okresov a zo siedmich krajov Slovenska úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat, chov cudzokrajných zvierat a drobnochov a agropodnikanie so zameraním na farmárstvo a kynológiu. Jej absolventi sa uplatnia ako veterinárni asistenti v ambulancii veterinárneho lekára, ošetrovatelia zvierat, agronómovia, prevádzkujú vlastné farmy, obchody s krmovinami, chovné stanice, ďalej sa venujú kynológii, stráženiu objektov, záchranári, ochrancovia životného prostredia a podobne. Mnohí z nich pokračujú v štúdiu na vysokých školách/univerzitách v študijných programoch zameraných najmä na veterinárne vedy, poľnohospodárstvo či medicínu.

µkolska ambulancia oiaci poƒas vyuƒovania.jpg
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

Škola sa skladá zo štyroch organizačných zložiek:

  • strednej odbornej školy,
  • školského internátu,
  • strediska odbornej praxe a
  • školskej jedálne.

V posledných rokoch prešla škola významnou rekonštrukciou, rekonštruovaná bola budova školy, školského internátu a školskej jedálne. Zrekonštruované boli nielen vonkajšie fasády, ale aj interiér – odborné učebne, laboratóriá, telocvičňa a v školskom internáte toalety, sprchy. V škole pôsobí aj stredisko odbornej praxe, ktoré slúži najmä žiakom 1. a 2. ročníka počas odbornej praxe, kde sa žiaci venujú rastlinnej a živočíšnej výrobe v školskej záhrade alebo v školskej voliére.

Chemicke laboratorium nove.jpg
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

V školskej voliére sa žiaci môžu stretnúť s hospodárskymi zvieratami (kravy, poník, prasiatka, ovce, kozy) a aj s drobnými zvieratami (sliepky, králiky, husi, kačice, morky, bažanty) i cudzokrajnými zvieratami v školskom viváriu (agamy, hydy, žaby, pavúky, akvarijné rybičky,…) a vo voliére (lama, pštros).

µkolska voliera prace oiakov.jpg
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

V školskej záhrade sa žiaci môžu stretnúť so starostlivosťou o plodiny pestované nielen na poli ale aj v skleníku alebo fóliovníku. Pod vedením učiteľov odborných predmetov získavajú žiaci praktické zručnosti k výkonu budúcej profesie aj v bylinkovej časti záhrady a v školskom sade. K prospechu školskej záhrady slúži aj školská včelnica.

Na získanie praktických zručností žiakov odboru agropodnikanie so zameraním na kynológiu slúži novo vybudovaný kynologický areál so statickými a prenosnými prekážkami.

Psi salon.jpg
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

Škola sa môže pochváliť spoluprácou s viac ako sto zmluvnými pracoviskami po celom Slovensku, kde žiaci absolvujú súvislú odbornú prax (ide o veterinárne ambulancie, poľnohospodárske podniky, výskumné ústavy, botanické záhrady, zoologické záhrady, kynologické kluby,…).

Po vyučovaní je pre žiakov pripravená široká ponuka záujmovej činnosti, a to v oblasti veterinárnych vied (napr. Práca asistenta veterinárneho lekára, Laboratórna technika a Klinická propedeutika), chovu zvierat (napr. Starostlivosť o akváriové ryby, Chov drobných hlodavcov, Mladý chovateľ,) poľovníctva, kynológie, včelárstva, športových aktivít (napr. Formovanie tela, Posilňovanie,…) a environmentálnej oblasti.

Praca v τkolskej ambulancii.jpg
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

Talentovaní žiaci sa pravidelne zúčastňujú súťaží ako Mladý Ekofarmár, Stredoškolská odborná činnosť alebo Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy Českej republiky. Dobré materiálno-technické vybavenie, vysoká kvalifikovanosť učiteľov i široké možnosti praktického vyučovania – to všetko zabezpečuje vysokú kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu.

Škola sa zapája do projektov a rozvíja medzinárodnú spoluprácu. Z projektových aktivít možno spomenúť projekt FinQ, ktorý podporuje rozvoj finančnej gramotnosti žiakov, projekt Erasmus, ktorý umožňuje vyslanie žiakov na mobility a odborné stáže do zahraničia. Škola je držiteľom akreditácie pre Erasmus na obdobie 2023-2027.

Prakticke dojenie.jpg
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

Vybraní žiaci majú možnosť zúčastniť sa pracovno-kultúrnej stáže v Japonsku či pravidelných výmenných pobytov v oblasti odbornej praxe v partnerských školách v Českej republike alebo v Srbsku. Široké možnosti ponúka aj členstvo v európskej organizácii Europea International, v rámci ktorej sa učitelia odborných predmetov zúčastňujú medzinárodných pobytov a žiaci súťaží. Učitelia absolvujú konferencie zamerané na ochranu vody, pôdy, krajiny vždy raz za polroka v inom štáte Európy. Žiaci sa zúčastňujú medzinárodných súťaží mladých v orbe alebo Agro Challenge (v Agroolympiáde). Súťaž Agro Challenge organizuje každý rok vždy iná krajina, naša škola bola organizátorom šiesteho ročníka v auguste 2023. Súťaže sa zúčastnilo osemnásť družstiev zo sedemnástich európskych krajín a veľa významných predstaviteľov odbornej a laickej verejnosti.

Stredná odborná škola veterinárna v Nitre sa svojou činnosťou významnou mierou podieľa na rozvoji poľnohospodárstva a zeleného sektora v Nitrianskom regióne a právom patrí do koloritu mesta Nitra.

Uƒebσa ikt.jpg
Foto: Stredná odborná škola veterinárna

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať