V triedach sa bude upravovať počet žiakov, novela tiež zmení spôsob získania nižšieho stredného vzdelania

Foto: ilustračné, www.istockphoto.com

Zavedenie pojmu národnostné školy, úprava počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch či zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania. To sú len niektoré zo zmien, ktoré prináša novela školského zákonaschválená na stredajšom rokovaní vlády.

Medzi ďalšími úpravami je aj komplexná zmena systému poradenstva a prevencie, úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka či zníženie byrokracie.

Vláda splnila jeden zo záväzkov

Návrh zákona predložený na vládu bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania vo februári a následne v opakovanom medzirezortnom pripomienkovom konaní v marci.

Vláda schválením novely zákona o výchove a vzdelávaní splnila jeden zo záväzkov z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024. V právnych predpisoch totiž zadefinovala pojmy národnostná škola a národnostné školské zariadenie.

Dôsledná príprava žiaka

Tieto pojmy by sa mali používať iba pri tých zariadeniach, v ktorých sa celý výchovno-vzdelávací proces, okrem vyučovania jazykov, uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny. Uvedenú charakteristiku môže inštitúcia vyjadriť aj vo svojom názve.

Upravená je aj doba zverejnenia kritérií na prijímacie konania na strednú školu. Tie by sa mali zverejniť o 13 mesiacov skôr, ako tomu bolo doteraz. Rozšírenie z obdobia troch mesiacov na 16 by malo vytvoriť časový priestor a podmienky na dôslednú prípravu žiaka.

Celoslovenské testovanie

Ministerstvo za významnú zmenu označilo rozšírenie okruhu žiakov, ktorí sa môžu zúčastniť na celoslovenskom testovaní. Absolvovať ho môžu aj tí žiaci, ktorí majú ľahké mentálne postihnutie alebo študujú na školách s medzinárodným programom. Týmto spôsobom by mohla získať nižšie stredné vzdelanie aj ďalšia skupina žiakov.

Úspešné absolvovanie celoslovenského externého testovania žiakov deviatych ročníkov základných škôl bude tiež predpokladom na prijatie na štúdium na strednej škole. Nižšie stredné vzdelanie bude možné získať aj cez komisionálnu skúšku, ktorú poskytnú základné školy.

V triede môže byť 25 žiakov

Novela určuje tiež, že v triede základnej školy od prvého do štvrtého ročníka môže byť najviac 25 žiakov a od piateho po deviaty ročník 29 žiakov. Na prvom stupni môže byť najnižší priemerný počet žiakov v triedach 13 a na druhom stupni 15, pričom priemerný počet žiakov v triedach sa rovná podielu celkového počtu žiakov a tried na konkrétnom stupni.

Toto opatrenie má zaistiť nemennosť triednych kolektívov. Aj keď ministerstvo v zákone nemení pri základných školách členenie na prvý a druhý stupeň, dáva možnosť, aby sa štátne vzdelávacie programy mohli deliť na vzdelávacie cykly.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Vláda SR