Ako správne hlasovať v prezidentských voľbách? Pozor na pokutu 33 eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VOĽBY: Priebeh volieb v Starej Turej
Priebeh volieb vo volebnej miestnosti v mestskom úrade v Starej Turej počas 1. kola prezidentských volieb 2024. Stará Turá, 23. marec 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský.
Tento článok pre vás načítala AI.

Právo voliť prezidenta má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Voliči, ktorí pred voľbami obdržali voličský preukaz, môžu hlasovať mimo svojho trvalého bydliska v ktorejkoľvek z volebných miestností na Slovensku.

Preukázanie volebnej komisii

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Viac o téme: Prezidentské voľby na Slovensku 2024

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného pasu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Následne okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Ako správne voliť?

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Tomu, kto nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. „za plentou“ volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Neplatný hlasovací lístok

Ak zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Prenosná volebná schránka

Volič, ktorý sa nenachádza v deň konania volieb v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, môže zo závažných zdravotných dôvodov hlasovať do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal.

Predošlé priame prezidentské voľby sa na Slovensku uskutočnili v rokoch 1999, 2004, 2009, 2014 a 2019.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Igor MatovičIvan KorčokJán KubišKrisztián ForróMarian KotlebaMilan NáhlikPatrik DubovskýPeter PellegriniŠtefan Harabin