Slovensko zaostáva vo viacerých oblastiach, výdavky na zdravotníctvo rastú rýchlejšie ako ekonomika

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko zaostáva najmä v rámci vzdelávania, trhu práce a alokačnej efektívnosti danou efektívnosťou verejnej správy a inovačným potenciálom krajiny.

V rámci sféry zvyšovania kvality života obyvateľov sú najväčšími výzvami bývanie, zdravie a kvalita nadobudnutých vedomostí a zručností.

Vyplýva to z Národného programu reforiem SR na tento rok, o ktorom by v dohľadnom čase mala rokovať vláda. Tento program je každoročne schvaľovaný vládou a následne zasielaný Európskej komisii.

Nosné opatrenia

V rámci verejných financií je prioritou vlády návrat ku zdravým verejným financiám a stabilizácia verejného dlhu v pomere k HDP. Medzi nosné plánované opatrenia sa navrhuje zaradiť napríklad zosúladenie konceptu národných limitov verejných výdavkov s novými fiškálnymi pravidlami EÚ.

Limity verejných výdavkov totiž neboli implementované do rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Zmeniť by sa mala aj dlhová brzda s cieľom úpravy sankčných mechanizmov a efektívnejšieho riadenia likvidity, či skvalitniť elektronické služby.

Zaostávame za priemerom EÚ

Vo vzťahu k vzdelávaniu sa konštatuje, že výsledky slovenského vzdelávacieho systému naďalej zaostávajú za priemerom EÚ na viacerých úrovniach.

Nosnými plánovanými opatreniami v tejto oblasti sú napríklad pokračovanie v prechode na nové kurikulum pre zlepšenie rozvoja tvorivého myslenia či digitálnych zručností žiakov, aktualizácia obsahu štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie, zvyšovanie výkonnosti vysokých škôl a podporu ich schopnosti lákať a udržiavať talenty, zvýšenie podielu vyškolených učiteľov na nové kurikulum, inkluzívne vzdelávanie a digitálne zručnosti, ale aj zavedenie motivačného odmeňovania v školstve.

Prehlbuje sa problém s nedostatkom ľudí

Demografický tlak v spojení s pretrvávajúcim odchodom mozgov a nízkou participáciou vybraných skupín obyvateľstva naďalej vedie k prehlbovaniu nedostatku pracovnej sily.

Nosné opatrenia v tomto smere majú byť vytvorenie „one-stop shopov“ poskytujúcich komplexné služby pre integráciu zahraničných štátnych príslušníkov a občanov zo SR pri návrate zo zahraničia, ako aj zmena konceptu životného minima a hmotnej núdze či rozmrazenie minimálnych dôchodkov.

Taktiež by to mala byť koordinácia celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce posilnením kompetencií Aliancie sektorových rád, úprava zákona o výstavbe, či rozvíjanie zručností pracovnej sily.

Rastúce výdavky na zdravotníctvo

Výdavky na zdravotníctvo rastú rýchlejšie ako ekonomika. Slovenské zdravotníctvo zaostáva za západoeurópskymi zdravotnými systémami, ako aj voči okolitým stredoeurópskym krajinám.

Opatrenia na zlepšenie stavu tejto oblasti sú napríklad zber údajov o čakacích dobách a zabezpečenie manažmentu zdravotnej starostlivosti, či zriadenie rozpočtovej rady pre zdravotníctvo pre zlepšenie alokácie zdrojov v zdravotníctve. Pripravuje sa aj rámec pre slovenské hodnotenie výkonnosti zdravotníctva (HSPA).

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisia