Ministerstvo školstva bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom takmer päť miliárd eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Minister škoslstva Tomáš Drucker v príhovore počas 1. pracovného kongresu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s komunálnymi lídrami v Aréne Poprad. Poprad, 11. december 2023. Foto: SITA/Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo školstva bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom 4,86 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024. Predmetná suma zahŕňa prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu, európskych i štrukturálnych fondov, rovnako aj z Plánu obnovy a odolnosti.

„Do oblasti sú zahrnuté výdavky regionálneho školstva, vysokých škôl, výdavky na vedu a techniku, na šport a administratívu. Oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu zahŕňa výdavky kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej akadémie vied a subjektov verejnej správy – verejné vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie, Fond na podporu vzdelávania a Fond na podporu športu,“ uvádza sa v materiáli.

Výdavky v regionálnom školstve

Normatívne výdavky v regionálnom školstve budú dofinancované na sumu necelých 167 miliónov, pričom na posilnenie prevádzkového normatívu z toho bude smerovať čosi vyše 107 miliónov eur.

Dôvodom sú najmä zvýšenie cien energií a inflácia. Z dôvodu nárastu žiakov sa navýšili i prostriedky na mzdový normatív v budúcom roku, a to o temer 60 miliónov eur.

„Rozpočet kapitoly MŠVVŠ SR bol každoročne zvýšený o 60 mil. eur na mechanizmus výhodnejšieho normatívneho financovania príspevkov pre školy, ide o tzv. ‚Koeficient ekonomickej rovnováhy‘, ktorého cieľom je kompenzovať rozdiely v konkurencieschopnosti učiteľských platov v oblastiach s vyššími mzdami na lokálnom trhu práce,“ píše sa ďalej v materiáli.

Cieľ školského zákona

Necelých 101 miliónov eur bude v budúcom roku smerovať na financovanie pozícií v podporných tímoch, pomocných vychovávateľov, ale aj na navýšenie počtu pedagogických asistentov, financovanie kompenzačných pomôcok a špeciálnych edukačných publikácií. Určené sú tiež na financovanie doučovania, jazykových kurzov či príspevku na dopravu.

„Cieľom školského zákona je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socio-ekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní,“ uvádza sa v návrhu. V roku 2025 by prostriedky na predmetné opatrenia mali byť vo výške temer 232 miliónov eur, a o tok neskôr by mali presiahnuť 282 miliónov eur.

Navýšené prostriedky pre vysoké školy

Na rok 2024 boli navýšené aj prostriedky pre oblasť vysokých škôl o viac než 47 miliónov eur, a to v súvislosti s podpísaním výkonnostných zmlúv s vysokými školami. Navýšili sa tiež financie na prevádzku verejných vysokých škôl, a to o 21,5 milióna eur, z dôvodu nárastu cien energií.

„Zvyšuje sa podpora financovania výskumu, vývoja a inovácií v súlade so schválenou Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „Národná stratégia“), ktorá nastavila strategické smerovanie výskumno-vývojovej a inovačnej politiky, jej ciele, nástroje, hlavné ukazovatele výkonnosti a formy financovania,“ uvádza materiál s tým, že predmetné prostriedky budú rozdelené medzi ministerstvá školstva, vnútra, hospodárstva a Úrad vlády SR.

„Implementácia Stratégie bude prebiehať nadrezortne na Úrade vlády SR cez Radu vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie v spolupráci s jednotlivými ministerstvami,“ avizuje materiál.

Peniaze pre Slovenskú akadémiu vied

Stratégia potrebuje viaczdrojové financovanie, najväčšia čiastka v sume 123 miliónov eur bude z Plánu obnovy a odolnosti.

Z Programu Slovensko by, vrátane spolufinancovania, malo pochádzať vyše 53 miliónov eur a zo štátneho rozpočtu čosi vyše 50 miliónov eur. Celkovo by teda v budúcom roku malo smerovať na výskum, vývoj a inovácie 227 miliónov eur, v roku 2025 by to malo byť 387 miliónov a v roku 2026 483 miliónov eur.

V rozpočte je tiež pre Slovenskú akadémiu vied vyčlenených na budúci rok temer 126 miliónov eur. „Do rozpočtu kapitoly SAV boli zapracované dodatočné výdavky v sume 12,9 mil. eur v rámci stabilizačnej dohody a výdavky v sume 7,5 mil. eur na financovanie výstavby Pavilónu Spoločenských vied SAV pre interdisciplinárne Centrum globálnych štúdií, civilizačných a kultúrnych analýz,“ uvádza materiál.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR