Školský zdravotník upozorňuje. Najväčšími problémami detí je nadmerné užívanie liekov, nedostatočný spánok, samovraždy i užívanie dostupných drog (rozhovor)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: archív Ladislava Mikuša.
Tento článok pre vás načítala AI.

Vedeli ste, že na školách môžu pôsobiť školskí zdravotníci? Naša čitateľka Katarína má päť detí, na štyroch rôznych školách a ani na jednej takýto zdravotník nepracuje.

Pritom na Slovensku začali pôsobiť školskí zdravotníci na základe zmeny školského zákona v januári 2022. Materské, základné a stredné školy sa mohli zapojiť do projektu od septembra 2022, s tým, že projekt trvá do konca augusta 2024.

Momentálne pôsobia školskí zdravotníci na 85 školách na Slovensku, SITA sa rozprávala so školským zdravotníkom Ladislav Mikušom, ktorý pracuje na základnej škole v Leviciach. Stará sa o zhruba tristo detí. Svoju profesiu má veľmi rád, hovorí o nej s nadšením a láskou. Vyžaduje si však určitý nadhľad, i obrovskú pokoru a spoluprácu s riaditeľstvom a ostatnými pedagógmi.

Prítomnosť školského zdravotníka bezpochyby prináša škole množstvo benefitov. Aké prinášajú z hľadiska zdravotného stavu a akademických výsledkov žiakov?

Jeho prítomnosť znižuje počet vymeškaných hodín u žiakov. Zdravotníci robia tzv. zdravotný filter žiakov a v prípade niektorých symptómov žiakov pošleme k pediatrovi. Takže jednou z výhod je okamžitá diagnostika a liečba, ale aj prevencia chorôb ostatných žiakov.

Včasne dokážu tiež podchytiť infekčné choroby v rámci edukácie všetkých žiakov ako sú napríklad sezónne chrípky, siedma detská choroba a podobne.

Školskí zdravotníci tiež pravidelne podávajú lieky tým žiakom z marginalizovaných skupín, kde existuje obava, že inak by im podávané načas neboli. Tým sa zlepšuje nielen prítomnosť žiaka v škole, ale aj jeho akademický výsledok.

Mnohé deti nemajú ani základné znalosti o negatívnom vplyve energetických nápojov, drog, fajčenia. Chýba im pohyb, aj vplyvom trávenia množstva času na sociálnych sieťach.

Čo považujete za najčastejšie zdravotné riziká a ktoré problémy musíme najviac riešiť u žiakov?

Najčastejšie je to negatívny postoj k zdraviu. Konkrétne tým myslím užívanie návykových látok, ktoré sa následne prejavuje agresívnym správaním a šikanovaním.

Ďalej je to nedostatočná hygiena, povrchná starostlivosť o zuby, zlá životospráva, zlé podmienky stravovania. Mnohí žiaci majú niekedy len jedno teplé jedlo, a to v škole. Majú slabé vedomosti o niektorých významných ochoreniach, ako je rakovina, ischemická choroba srdca, hypertenzia.

Mnohé deti nemajú ani základné znalosti o negatívnom vplyve energetických nápojov, drog, fajčenia. Chýba im pohyb, aj vplyvom trávenia množstva času na sociálnych sieťach. A samozrejme stretávame sa s úrazmi, poruchami zraku a ochoreniami kože súvisiacimi s adolescenciou.

Zdravotnicky pracovnik rozhovor
Foto: archív Ladislava Mikuša.

Myslíte si, že aj covidová pandémia pomohla poukázať na potrebu a úlohu školských zdravotníkov v školách?

V takýchto situáciách ako bola pandémia koronavírusu, sa ukázalo, ako veľmi chýbajú školskí zdravotníci na školách. Do budúcnosti nevieme povedať, ktoré infekčné alebo neinfekčné ochorenia nás môžu sprevádzať, okrem istoty ochorení horných ciest dýchacích a ním podobným.

Pandémia spôsobila, že deti a mládež sa museli vyrovnať so stratou osobného kontaktu s blízkymi a vrstovníkmi a tiež s úbytkom komunikácie s učiteľom. U detí sa častejšie vyskytovali negatívne emócie, frustrácia, nuda vznikajúca z pocitu uväznenia v domácnosti, zo straty bežnej rutiny, nedostatku osobného priestoru. Zvýšila sa tiež miera prežívania úzkosti, neistoty, strach z hodnotenia a obavy zo zvládnutia nového spôsobu vyučovania.

U mladých ľudí sa zvýšil tiež výskyt depresií. Potvrdený bol aj nárast fyzického a psychického násilia, u niektorých detí došlo pre nedostatok pohybu aj k nárastu telesnej hmotnosti. Úloha školských zdravotníkov by zohrala veľkú pomoc v prevencií, ale aj v oblasti ošetrovateľských intervencií, pre ďalšiu budúcnosť to je veľké ponaučenie.

Nebolo by vhodné, keby sme rušili niečo, čo je prínosom pre všetkých – žiakov, rodičov, zamestnancov. V ostatných krajinách je táto pracovná pozícia úplne bežná a nepokračovanie v projekte by bola cesta späť.

Aké sú výzvy a úskalia pri integrácii vás ako školského zdravotníka do školského systému, a ako sa s nimi dá efektívne bojovať?

Výzvy zdravotníka na škole sú veľké. Hlavnou je prevencia predchádzania mnohých negatívnych javov. Fungujeme na báze mesačných plánov, kde v spolupráci s ostatnými pedagógmi pripravujeme bohatý program ako prednášky a aktivity zamerané na prevenciu, ako sú zdravý životný štýl, ústna hygiena, poruchy príjmu potravy, akné, boj proti fajčeniu, biela pastelka, boj proti alkoholu, Svetový deň mlieka, Svetový deň srdca, Svetový deň duševného zdravia a ďalšie.

Ďalšou je spolupráca so všetkými zamestnancami školy, ich preškoľovanie v súvislosti s rôznymi, najmä infekčnými chorobami ako sú napr. hepatitída, či tuberkulóza. Pomoc triednym učiteľom pri výskyte rôznych ochorení žiakov, zabezpečenie prvej pomoci, sledovanie zdravotného stavu žiakov, komunikácia so zákonnými zástupcami, náhodný ranný filter, sledovanie pitného režimu a stravovania žiakov.

Neoceniteľnou pomocou pre žiakov aj pedagógov je naša účasť na akciách organizovaných školou, akými sú lyžiarsky, plavecký výcvik, exkurzie alebo výlety. Vďaka našej iniciatíve sa zapájame do projektov ako sú Viem, čo zjem, Biela pastelka, Zdravé zúbky.

Keď hovorím iba za seba, spolupracujeme v rámci našej školy s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Leviciach, Levickými mliekarňami, s fyzioterapeutom, očným optikom, kozmetičkou, s pediatrami, pedopsychiatričkou, so zariadeniami určenými na reedukáciu žiakov.

Ďalšou oblasťou je pomoc a usmernenie pre zákonných zástupcov. Ráno pán zdravotník podáva lieky, ktoré majú žiaci predpísané napr. od pedopsychiatra, pomáhajú pri vybavovaní termínov vyšetrení, nakoľko niektorí naši rodičia potrebujú poradiť a usmerniť. Samozrejmosťou sú konzultácie s rodičmi.

Nebolo by vhodné, keby sme rušili niečo, čo je prínosom pre všetkých – žiakov, rodičov, zamestnancov. V ostatných krajinách je táto pracovná pozícia úplne bežná a nepokračovanie v projekte by bola cesta späť.

Rozhovor skolsky zdravotnik.jpg
Foto: archív Ladislava Mikuša.

Školskí zdravotníci pôsobia na základných, stredných i materských školách. Špecifické sú ich úlohy na školách pre deti so zdravotných znevýhodnením. Vnímate, že sú rozdiely v potrebách a úlohách školských zdravotníkov v rôznych typoch škôl? Vymieňate si skúsenosti so svojimi kolegami na iných školách?

Podľa môjho posúdenia, žijeme v 21. storočí, kde zdravotná starostlivosť by mala byť na prvom rebríčku potrieb. Myslím si, že na každej škole by mal byť zdravotnícky pracovník, ktorý má usmerňovať a viesť hygienicko-epidemiologickú činnosť na škole, zdravotnú starostlivosť a prevenciu prostredníctvom edukatívnej činnosti.

Rozdiel práce zdravotníka na základnej a strednej škole je vek, na základe ktorého zvažujeme starostlivosť a mnohé činnosti.  Momentálne si v rámci projektu nevieme vymieňať svoje skúsenosti tak, ako by sme potrebovali.

Potrebovali by sme byť sústredení v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ako jedna zo sekcií, kde by sme sa mohli stretávať a vyhodnocovať naše ciele, hovoriť o prioritách a pod. Tak isto sa potrebujeme ďalej vzdelávať, či už v rámci špecializovaného štúdia, napr. v odbore školská sestra, poprípade v certifikovanom štúdiu.

Používate konkrétne metódy a stratégie na podporu duševného zdravia a blahobytu žiakov? Ktoré považujete za najúčinnejšie?

Za najúčinnejšiu metódu považujem interaktívnu formu, s tým že edukáciou sa zameriavam hlavne na tému akou je stres, frustrácia deprivácia, depresia, agresivita v spolupráci so špeciálnym pedagógom, s učiteľom etiky.

Ako spätnú väzbu využívame dotazník, následne po vyhodnotení ho dokomunikujem s výchovnou poradkyňou a s riaditeľstvom školy a urobíme ešte jednu prednášku, kde pripojíme najkonkrétnejšiu tému, ktoré deti zaujímajú.

Z dotazníkov nám vyplynuli, že najväčšími problémami detí je nadmerné užívanie liekov, nedostatočný spánok, samovraždy, užívanie látok neprospievajúcich na zdravie jedinca, hlavne dostupné drogy a nesprávny vplyv rodičov a horšie sociálne zázemie.

Prevencia je najdôležitejší faktor, o ktorý sa musíme opierať. Mám taký dojem, že už sme vo fáze, kedy poskytujeme viac sekundárnu prevenciu, pretože, tak máme narušené pole v oblasti zdravia.

Ako projekt ovplyvnil spoluprácu medzi školami, rodinami a zdravotníckymi inštitúciami v otázkach zdravotnej starostlivosti a prevencie?

Projekt sa veľmi ujal, riaditelia škôl sú naklonení tomu, že majú vo svojom tíme zdravotníckeho pracovníka, zefektívňuje to celkovo zdravie na školách. Komunikujeme so zákonnými zástupcami a vidíme reálne výsledky. Ako som už spomínal, veľmi nám pomôže, keď budeme mať vytvorenú vlastnú sekciu v rámci komory a budeme môcť spolupracovať so zdravotníckymi inštitúciami, ministerstvom školstva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva.

Prevencia je najdôležitejší faktor, o ktorý sa musíme opierať. Mám taký dojem, že už sme vo fáze, kedy poskytujeme viac sekundárnu prevenciu, pretože, tak máme narušené pole v oblasti zdravia.

Primárna prevencia je poskytovaná len u zdravých detí. Pritom nemôžeme tvrdiť, že na našich školách fajčia len rómske deti. Je to tak už v rámci celej súčasnej generácie detí na základných školách. Tiež sa nezdravo stravujú. Toto sú témy, ktoré chceme riešiť spolu s pediatrami. Pediatri si zároveň musia uvedomiť, že my im nejdeme kradnúť ich prácu, ale na škole sme súčasťou tímu.

Máme vysokoškolské vzdelanie, mnohí atestácie, vyšetrujeme a vyhodnocujeme zdravotný stav dieťaťa, určujeme priority, máme záväzné zdravotnícke výkony, ktoré používame vo svojej praxi. Využívame vedecké poznatky z pediatrického ošetrovateľstva, ktoré je samostatnou vedeckou disciplínou. Riadime sa našimi predpismi, vykonávame protiepidemiologickú činnosť.

Všetci, ktorí pracujeme na tejto pozícii máme aj zdravotnícku prax. Poskytujeme neodkladnú prvú pomoc a ďalej sa vzdelávame.

Máte nejaké milú príhodu, o ktorú sa s nami chcete podeliť, ktorú ste v rámci praxe zažili?

Veselých príhod zo svojej praxe mám veľa, pracujeme s deťmi a musíme byť tiež pozitívne naladení. Jedna s úsmevných príhod bola, že žiak pri podávaní lieku začal spievať a tancovať rómsky tanec a viacerí sme sa prizerali. Chlapcovi sa to zapáčilo, ale aj nám, pretože skutočne pekne tancoval, čo bola jeho stratégia, lebo sa písala písomka zo slovenského jazyka.

Ladislav Mikuš

… vyštudoval Strednú zdravotnícku školu s maturitou v Žiline, ďalej pokračoval v štúdiu ošetrovateľstva na fakulte zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Má vyštudované špecializačné štúdium ošetrovateľská starostlivosť v interných odboroch a urgentnú medicínu, zároveň pedagogické štúdium a získal prvú atestáciu z pedagogiky.

Pracoval na internom oddelení a na JIS interného oddelenia, učil odborné predmety na strednej odbornej škole v odbore kozmetik. Napísal tiež učebnicu na tému dermatológia. Prednášal na fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity komunitné ošetrovateľstvo a učil odborné predmety na stredných zdravotníckych školách v Nitre, Nových Zámkoch a v Bratislave.

Momentálne pôsobí ako školský zdravotník na základnej škole v Leviciach, kde sa stará o zhruba 300 detí. „Chcem pomáhať deťom, pretože viem, aký máme neutešený zdravotný stav obyvateľstva.“

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať