Na zmenu zdravotnej poisťovne zostáva už len mesiac. Pri prepoistení nezabudnite na tohtoročnú novinku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VšZP, Dôvera, Union
Foto: SITA - koláž SITA Zdravotníctvo.

Ak chce poistenec k 1. januáru budúceho roka zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, musí si do konkurenčnej zdravotnej poisťovne podať prihlášku najneskôr do 30. septembra tohto roka.

Ak tak urobí po tomto termíne, svoju zdravotnú poisťovňu reálne zmení až od 1. januára 2025. Poistenci totiž môžu prejsť do inej zdravotnej poisťovne iba raz do roka.

Zdravotné poisťovne a počty klientov

Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a dve súkromné zdravotné poisťovne – Dôvera a Union.

VšZP vlastní jediný akcionár, ktorým je štát, zastupuje ho Ministerstvo zdravotníctva SR. Stopercentným vlastníkom zdravotnej poisťovne Dôvera spoločnosť HICEE B. V., Amsterdam, Holandsko, jej konečným vlastníkom je Penta Investments Limited.

Vlastníkom poisťovne Union je holandská spoločnosť ACHMEA B. V. so sídlom v Holandsku, konečnou ovládajúcou osobou je spoločnosť Vereniging Achmea so sídlom v Holandsku.

V štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni bolo na konci minulého roka poistených 2,88 milióna občanov. Zdravotná poisťovňa Dôvera evidovala 1,66 milióna klientov a zdravotná poisťovňa Union mala 639-tisíc poistencov.

V minulom roku Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou akceptoval 180,4 tisíca prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Za posledných desať rokov išlo o druhý najväčší počet ľudí, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu. Rekordným bol rok 2019, keď úrad pre dohľad potvrdil 242,6 tisíca prihlášok do inej poisťovne.

Všeobecnej zdravotnej poisťovni po vlaňajšej prepoisťovacej kampani ako jedinej ubudlo z poistného kmeňa, a to takmer 20-tisíc poistencov. Dôvere pribudlo takmer 13,3 tisíca nových klientov a poisťovni Union 6,7 tisíca nových poistencov.

Ako podať prihlášku do novej poisťovne?

Prihlášku do novej poisťovne môžete vyplniť a podpísať osobne na pobočke vybranej poisťovne. Druhou možnosťou je podať si prihlášku cez internet. Poisťovne majú na stránkach zverejnené online prihlášky, ktoré vyplníte a zašlete elektronicky. Prihlášku si tiež môžete z internetovej stránky poisťovne vytlačiť, vyplniť a poslať do poisťovne poštou, prípadne odniesť osobne.

Tohtoročnou novinkou je mechanizmus overenia totožnosti subjektu, ktorý prihlášku podáva. Prihláška, ktorú nepodáte priamo na pobočke zdravotnej poisťovne, musí obsahovať náležitostí stanovené zákonom – predovšetkým overenie podpisu poistenca.

K prihláške na zmenu zdravotnej poisťovne, ktorú ste nepodali priamo na pracovisku zdravotnej poisťovne, ale ste ju zaslali poštou alebo elektronicky, musíte priložiť:

-fotokópiu občianskeho preukazu, ktorého číslo je uvedené na prihláške, alebo

-prihláška musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo

-musí byť podpísaná úradne osvedčeným podpisom.

Ak teda zasielate prihlášku online, teda elektronicky, musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak prihlášku zasielate poštou, máte dve možnosti. Na prihláške si necháte úradne overiť podpis cez notára alebo matriku, v tomto prípade netreba priložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Alternatívnym riešením je to, že k prihláške priložíte fotokópiu občianskeho preukazu, v tomto prípade zasa netreba úradne overovať váš podpis.

Zdravotná poisťovňa môže prijať len prihlášku, ktorá spĺňa len všetky zákonom stanovené náležitosti a podá ju poistenec alebo zákonný zástupca.

Prihlášky do viacerých poisťovní

Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec podal prihlášku na zmenu poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá.

Ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený, musí podať podnet v zdravotnej poisťovni, ktorá mu nový preukaz poistenca vydala.

Ak zdravotná poisťovňa jeho žiadosti nevyhovela, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý postup zdravotnej poisťovne preverí.

Späťvzatie prihlášky

Poistenec, ktorý podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, môže vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 31. októbra.

Späťvzatie musí mať písomnú formu. Podáva sa v zdravotnej poisťovni

-osobne, po overení totožnosti poistenca alebo totožnosti osoby oprávnenej podať prihlášku za poistenca a údajov uvedených v späťvzatí prihlášky zdravotnou poisťovňou,

-elektronickými prostriedkami – k späťvzatiu prihlášky musí byť priložená fotokópia občianskeho preukazu, musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo úradne osvedčeným podpisom.

Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá.

Povinnosti poistenca po zmene poisťovne

Jedinou vašou povinnosťou je nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne vášmu zamestnávateľovi. Ak ich máte viacero, ste povinní to oznámiť každému z nich. Musíte tak urobiť do 8. januára 2024. Ak tak neurobíte, môžete dostať pokutu až 331 eur. Je to dôležité preto, aby zamestnávateľ odvádzal poistné do správnej zdravotnej poisťovne.

Vrátenie preukazu poistenca pôvodnej poisťovni nie je potrebné. Ak ste živnostník, nezabudnite si upraviť trvalý príkaz a presmerovať svoje zdravotné odvody do novej poisťovne.

Po akceptovaní prihlášky vám nová poisťovňa pošle nový preukaz zdravotného poistenia a jej poistencom sa stanete od 1. januára 2024. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa odhlasovať nemusíte, nová poisťovňa to urobí za vás.

Zmenu poisťovne v novom roku nemusíte povinne nahlasovať vášmu všeobecnému lekárovi, zubárovi či iným špecialistom, ktorých navštevujete – stačí to len spomenúť pri najbližšej návšteve lekára.

Povinnosti zdravotnej poisťovne 

Prijatie prihlášky je nová zdravotná poisťovňa povinná elektronicky oznámiť ÚDZS do piatich dní odo dňa prijatia prihlášky alebo prijatia späťvzatia prihlášky, a to dátum podania prihlášky, dátum prijatia späťvzatia prihlášky a dátum podania späťvzatia prihlášky.

Potvrdiť prihlášku je zdravotná poisťovňa povinná do 12. novembra. Do piatich dní od potvrdenia prihlášky je to poisťovňa povinná oznámiť úradu pre dohľad.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie AchmeaDôvera zdravotná poisťovňaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRPentaÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouUnion zdravotná poisťovňaVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa