Investor predstavil zámer premeny bývalého areálu Palmy na novú mestskú štvrť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
premena brownfieldov Bratislava - Nové Mesto
Ilustračná foto: Areál bývalého závodu Palma SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Bývalý priemyselný areál Palmy v bratislavskom Novom Meste sa má zmeniť na modernú mestskú štvrť. Investor Corwin predložil zámer revitalizácie a tranformácie časti brownfieldu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť novú zástavbu, ktorej ťažiskom bude zachovanie a revitalizovanie určitej časti pôvodných objektov. Predpokladaný začiatok výstavby je začiatkom roka 2028, ukončenie o päť rokov neskôr. Predpokladané investičné náklady sú vo výške 175 miliónov eur.

V areáli sú navrhované štvorpodlažné až deväťpodlažné mestské bloky s podzemnými garážami, ktoré budú mať prevažne obytný charakter. „Doplňujúce funkcie sú umiestnené v rámci parteru s potenciálom dotvorenia budúceho lokálneho centra pre širšiu lokalitu,“ konštatuje navrhovateľ. Zámer počíta s umiestnením vysokého podielu zelených plôch, verejných priestorov či použitím zelených striech. Plánovaná je tiež asanácia 17 pôvodných objektov, ako aj revitalizácia a prestavba pôvodných objektov Lisovne a Union Mlynu.

Účelom predloženého zámeru je revitalizácia a transformácia vybranej a ucelenej časti brownfieldu Palma, ktorý pozostáva z viacerých, v minulosti samostatne fungujúcich priemyselných areálov lokalizovaných v rámci dnešného tzv. vnútorného mesta. „Snahou vlastníka bolo postupne sceliť rozdrobený areál za účelom jeho postupnej revitalizácie a transformácie, čoho dôsledkom je aj
predložený zámer,“ priblížil navrhovateľ.

Zvýši sa podiel zelene a zníži podiel zastavaných plôch

Zámer má ambíciu nadviazať na celkový urbanistický koncept a obnovu a dostavbu severnej časti areálu Palma s cieľom revitalizácie a transformácie brownfieldu na „živý kúsok mesta“ s ohľadom na udržateľný mestský rozvoj vo forme blokovej štruktúry a pôvodných, funkčne adaptovaných objektov a dobre prepojených mestských a zelených verejných priestorov. „Predložený zámer sa tak stane prirodzenou súčasťou moderného, kompaktného mesta krátkych vzdialeností s vhodným mixom funkcií a odkazom na industriálnu históriu brownfieldu,“ dodáva investor.

Predložený zámer kladie dôraz na zhodnotenie územia aj z pohľadu adaptácie na zmeny klímy, aj formou rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry. „Zastúpenie plôch zelene je v porovnaní s pôvodným stavom viac ako 5,3-násobne vyššie, pri započítaní zelených striech až 8,3-násobne,“ uvádza navrhovateľ. Pozitívnym predpokladom je tiež zníženie podielu zastavaných plôch o 20 percent a redukcia výmery spevnených plôch až o 38 percent v porovnaní s pôvodným stavom. Návrh počíta so sústavou prvkov a opatrení na zadržiavanie dažďových vôd v území.

Zámer reflektuje na jeden z prioritných cieľov programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030, ktorým je „priniesť transformáciu v súčasnosti nevyužívaných brownfieldov či iných dlhodobo nevyužívaných zón predovšetkým vo vnútornom meste tak, aby sa minimalizoval záber poľnohospodárskej pôdy“. Z iniciatívy vlastníka areálu boli zachované celkovo až štyri pôvodné objekty priemyselného areálu – Silo, Zámočnícka dielňa, Lisovňa a Union Mlyn.

Výstavba celého projektu je závislá od zmeny územného plánu hlavného mesta, ktorý tú stále počíta s priemyselnou výrobou.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie CORWIN