Vláda sľubuje Národnú univerzitnú nemocnicu v Bratislave a riešiť chce aj nedostatok lekárov a sestier, či poplatky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) Ružinov
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel.
Tento článok pre vás načítala AI.

Personálna stabilizácia a stabilita a predvídateľnosť financovania zdravotníctva sú hlavnými zámermi vlády Roberta Fica v tomto rezorte. Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje primárne riešiť nedostatky v oblasti zdravotníckych povolaní, predovšetkým sestier a lekárov.

Plánuje zrealizovať audit plnenia personálnych normatívov a následne revíziu právnych predpisov, ktoré definujú požiadavky na personálne zabezpečenie ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. Vláda chce vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré budú pre absolventov atraktívne a podporia ich v rozhodnutí pracovať na Slovensku a zároveň zastavia odchod skúsených zdravotníkov do zahraničia.

Vychádzať budú z dopytu

Vláda plánuje zadefinovať výšku celkových zdrojov vrátane úhrady za poistencov štátu na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych očakávaní, vychádzajúc predovšetkým z dopytu po zdravotnej starostlivosti, plánovaných reforiem, dlhu nemocníc a kapitálových potrieb.

Rada pre rozpočet verejného zdravotného poistenia

Súčasne chce určiť pravidlá pre efektívne spravovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia. Pre tento účel plánuje zriadiť radu pre rozpočet verejného zdravotného poistenia, ktorá bude monitorovať a navrhovať opatrenia na udržateľnosť a predvídateľnosť financovania v súlade s aktuálnymi makroekonomickými prognózami.

Kabinet chce zabezpečiť, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol spôsobilý adresne vykonávať dohľad a kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektivitou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Krátkodobá priorita

Medzi krátkodobé priority vlády patrí prijatie rozhodnutia o Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave. V súvislosti so vzdelávaním novej generácie zdravotníkov je podľa vlády potrebné zabezpečiť moderné a inovatívne priestory nielen na liečbu pacientov, ale aj na vzdelávanie medikov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Po zohľadnení všetkých odborných pripomienok, auditu lôžkového fondu a personálnych zdrojov, chce vykonať potrebné kroky, aby vláda mohla v čo najkratšom čase rozhodnúť o finálnej podobe Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Strednodobé priority

Medzi strednodobé priority vláda zaradila úmysel zamerať sa na prevenciu a minimalizáciu rizikového správania ako nadrezortnú problematiku a multidisciplinárnu tému, ktorá je kľúčová z pohľadu zlepšenia zdravotného stavu občanov, ako aj udržateľnosti zdravotného systému.

Plánuje rozšíriť skríningové programy o skríning pľúc, žalúdka a prostaty. Na posilnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti chce pripraviť aktualizáciu katalógu zdravotných výkonov a nastaviť plán jeho postupnej implementácie. Spoločne so samosprávnymi krajmi plánuje vláda zrealizovať audit poplatkov a doplatkov, čím chce stransparentniť pravidlá úhrad, zlepšiť dostupnosť starostlivosti a pripraviť mechanizmus podpory na zriadenie ambulancií v nedostatkových oblastiach.

Reforma v špecializovanej starostlivosti

Zároveň chce vláda pripraviť reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zrealizovať schválenú koncepciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Kľúčovým opatrením v týchto segmentoch bude aj presun kompetencií medzi zdravotníckym a nezdravotníckym personálom.

Kabinet pristúpi k implementácii optimalizácie siete nemocníc s cieľom dosiahnuť bezpečnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosti pre všetkých pacientov. Zaväzuje sa pripraviť zásobník veľkých infraštruktúrnych projektov pre každú nemocnicu, a to v súlade so schválenou optimalizáciou siete nemocníc, špecifík regiónu a predikovaného vývoja potreby zdravotnej starostlivosti.

Záväzky voči plánu obnovy

V nadväznosti na efektívne čerpanie finančných zdrojov z plánu obnovy chce vláda kontinuálne kontrolovať plnenie míľnikov tak, aby boli tieto zdroje v čo najväčšom rozsahu využité na výstavbu nových špičkových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Zároveň plánuje hľadať alternatívne zdroje financovania výstavby a modernizácie nemocníc naprieč Slovenskom, a to formou PPP, či iných finančných schém aj mimo štátneho rozpočtu a európskych fondov.

Vládny program hovorí aj o centrálnom nákupe liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky a podpore ďalšieho rozvoja systému DRG a jeho použitia v praxi.

Zaviazali sa tiež riešiť problém s liekmi

V súlade so záväzkami pánu obnovy chce kabinet pokračovať v postupnej centralizácii riadenia štátnych nemocníc a optimalizácii siete a procesov záchrannej a dopravnej zdravotnej služby. Zaväzuje sa tiež vytvoriť podmienky pre transparentný a najmä rýchlejší vstup inovatívnych liekov s preukázanou pridanou hodnotou pre pacienta, berúc do úvahy rozpočtové limitácie a zaviesť motivačné mechanizmy pre vstup nových generických a biologicky podobných liekov na trh.

Vláda chce iniciovať rokovania na úrovni Európskej únie o pravidlách reexportu, ak ide o lieky, ktorých reexportom sa krajina dostane do stavu, kedy nemá zabezpečenú liečbu pre svojich pacientov. Pravidlá voľného obchodu podľa vlády nemôžu mať za následok ohrozenie zdravia pacientov na Slovensku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Robert Fico
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouVláda SR